Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 100/XI/19

z dnia: 26 czerwca 2019 r.
w sprawie: w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730 i poz. 1009) w związku z Uchwałą nr 515/LVI/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 czerwca 2018 r., zmienioną Uchwałą nr 530/LVIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2018 r., Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża.

§ 2

Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)      załącznik nr 1: Część A - Analiza w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego (część tekstowa);

2)      załącznik nr 1a: Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (część graficzna);

3)      załącznik nr 2: Część B - Kierunki zagospodarowania przestrzennego – tekst ujednolicony (część tekstowa);

4)      załącznik nr 2a: Kierunki zagospodarowania przestrzennego (część graficzna ujednolicona);

5)      załącznik nr 3: Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                                               Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                                                                  Jan Olszewski

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 27 cze 2019 13:24
  • Wytwarzający informację: Rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1500 razy