Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 459/LI/18

z dnia: 28 lutego 2018 r.
w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 1785 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz.U. z 2015 r. poz. 174) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 878), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwałe Nr 333/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na terenie miasta Łomża /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r. poz. 1187/ wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 pkt 2. otrzymuje brzmienie: " którym w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o zamiarze skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości określonego w § 1 ust. 1  niniejszej uchwały, Prezydent Miasta Łomża umorzył zaległości podatkowe, odroczył termin płatności lub rozłożył na raty zobowiązanie podatkowe".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Wiesław Tadeusz Grzymała

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 2 mar 2018 07:57
  • Wytwarzający informację: Rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 372 razy
Linki