Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 458/LI/18

z dnia: 28 lutego 2018 r.
w sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 332/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej powadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 1785 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwałe Nr 332/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej powadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 27 marca 2017 r. poz. 1186/ wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 po pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) do 100 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjnej lub usługowej prowadzonej na terenie miasta Łomża za każde nowo utworzone stałe miejsce pracy:

a) na okres 12 miesięcy – w przypadku utworzenia do 2 miejsc pracy;

b) w przypadku utworzenia każdego kolejnego miejsca pracy – okres zwolnienia, o którym mowa w pkt 3, przedłuża się o 6 miesięcy, z zastrzeżeniem że łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 36 miesięcy;

c) warunek utworzenia nowych stałych miejsc pracy uważa się za spełniony, jeżeli w okresie 6 m-cy poprzedzających fakt nabycia uprawnienia do zwolnienia o którym mowa w § 1 pkt 3 nastąpi wzrost netto liczby pracowników."

2. W § 3 po pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "4) wzrost netto liczby pracowników – wzrost liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią w danym okresie, co oznacza, że odliczyć należy wszystkie miejsca pracy zlikwidowane w tym okresie, a liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w niepełnym wymiarze czasu oraz sezonowo należy wyrazić w postaci ułamkowych części rocznych jednostek pracy."

3. W § 4:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Okres zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wynosi 3 lata."

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Podatnik, który ma zamiar skorzystać ze zwolnienia zgodnie z § 1 ust. 1 jest zobowiązany złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od zajęcia nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej, nabycia nieruchomości lub utworzenia nowych miejsc pracy w przeciwnym razie traci prawo do zwolnienia."

3) w ust. 5 skreśla się pkt 1, pkt 2-7 otrzymują numerację 1-6;

4) w ust. 5 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "7) w przypadku korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, dokumenty potwierdzające zwiększenie zatrudnienia."

4. W § 6:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości: a/ gdy działalność gospodarcza na nieruchomości objętej zwolnieniem nie będzie utrzymana przez okres 3 lat od dnia udzielenia pomocy, b/ jeżeli nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, nie zostaną utrzymane przez co najmniej 3 lata od dnia udzielenia pomocy.

2) po ust. 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, w przypadku nie regulowania przewidzianych przez Kodeks pracy należności wobec pracowników wynikających z umowy o pracę."

5. W § 7:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W trakcie trwania zwolnienia beneficjent pomocy, w terminie do 31 stycznia każdego roku, będący osobą prawną, jednostką organizacyjną, w tym spółką nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązany jest przedłożyć informacje i zaświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 niniejszej uchwały."

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W trakcie trwania zwolnienia beneficjent pomocy będący osobą fizyczną w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku zobowiązany jest przedłożyć informacje i zaświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 2 niniejszej uchwały."

3) po ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 jest obowiązany przedkładać po ukończeniu każdego kwartału roku podatkowego w terminach do dnia: 15 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca, 15 października /przez okres 3 lat/ informację dotyczącą poziomu zatrudnienia określonego w sposób o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz informację o regulowaniu należności wobec pracowników.

6. W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Podatnik nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 jeśli w okresie ostatniego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku korzystał już z pomocy udzielonej przez Prezydenta Miasta Łomża z innych tytułów.

7. Załącznik do Uchwały Nr 332/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej powadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2020 roku[1])     z zachowaniem uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały do czasu ich wygaśnięcia.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz. Urz. UE L. Nr 352  24.12.2013/

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

           Wiesław Tadeusz Grzymała

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 2 mar 2018 07:56
  • Wytwarzający informację: Rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 392 razy
Linki