Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 332/XXXVIII/17

z dnia: 22 marca 2017 r.
w sprawie: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków oraz budowli lub ich części zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej na terenie miasta Łomża w ramach programu pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 716 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki, budowle lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej przez podatników podejmujących po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Łomża, pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności;

2) nowo nabyte budynki i budowle, przeznaczone na potrzeby prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej.

2. Zwolnienie nie obejmuje nieruchomości zajętych na prowadzenie stacji paliw, jak również budynków i budowli związanych z działalnością handlową.

§ 2. 1. Zwolnienia, o których mowa w §1 ust. 1 stanowią pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz.Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r./, zwanego dalej Rozporządzeniem.

2. Zwolnienia, o których mowa w §1 ust. 1 nie dotyczą podatników prowadzących działalność gospodarczą, gdy:

1) kwota zwolnienia łącznie z pomocą uzyskaną przez podatnika w okresie trzech lat podatkowych przekracza 200.000 EURO,

2) kwota zwolnienia łącznie z pomocą uzyskaną przez podatnika prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów w okresie trzech lat podatkowych przekracza 100.000 EURO.

§ 3. Definicje pojęć zawartych w uchwale:

1) podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej – przedsiębiorca prowadzący działalność nie dłużej niż 6 m-cy liczone od momentu uzyskania wpisu w odpowiednim rejestrze lub ewidencji;

2) za nowo nabyte budynki i budowle uważa się budynki i budowle nabyte po wejściu w życie uchwały;

3) dzień udzielenia pomocy – dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji podatkowej lub dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji.

§ 4. 1. Okres zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, wynosi 3 lata.

2. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek podatnika /Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Uchwały/.

3. Zwolnienie określone w ust. 1 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek z zamiarem skorzystania z pomocy i złożono dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 5.

4. Podatnik, który ma zamiar skorzystać ze zwolnienia zgodnie z § 1 ust. 1 jest zobowiązany złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od zajęcia nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej lub nabycia nieruchomości, w przeciwnym razie traci prawo do zwolnienia.

5. Podmiot ubiegający się o zwolnienie winien dołączyć do wniosku:

1) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej;

2) tytuł prawny do nieruchomości objętej pomocą;

3) informacje i zaświadczenia o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808):

a) wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis oraz wszystkie zaświadczenia/oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej   przez   niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 276),

4) oświadczenie, zawierające zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej na nieruchomości objętej zwolnieniem przez cały okres jego trwania oraz że nieruchomość, ani żadna jej część, nie będzie w tym okresie wynajęta, wydzierżawiona, zbyta lub oddana w użytkowanie na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu na rzecz innego podmiotu;

5) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie jednego roku przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o zwolnienie na podstawie niniejszej uchwały;

6) oświadczenie, że podmiot nie powstał w wyniku przekształcenia bądź połączenia lub podziału innych podmiotów gospodarczych;

7) oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia wobec Miasta Łomża z jakiegokolwiek tytułu.

§ 5. 1. Ze zwolnienia przewidzianego niniejszą uchwałą nie  może skorzystać przedsiębiorca zalegający z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych należności pieniężnych stanowiących dochód Miasta Łomża.

2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, nie przysługuje podmiotom gospodarczym powstałym przez przekształcenie, połączenie lub podział innych podmiotów gospodarczych.

3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie przysługuje podmiotom gospodarczym,   które prowadziły jakąkolwiek działalność gospodarczą w okresie   roku przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, z którą związany jest wniosek o udzielenie zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały.

4. Zwolnienie   będzie udzielane   pod   warunkiem, że działalność gospodarcza na nieruchomości objętej zwolnieniem prowadzona będzie przez cały okres trwania zwolnienia.

§ 6. 1. W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości, a przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy.

2. O utracie praw do zwolnienia, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę zwolnienia.

3. Prawo do zwolnienia wygasa:

1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości;

2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;

3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;

4) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem;

5) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez właściciela nieruchomości objętej zwolnieniem od podatku od nieruchomości;

6) z ostatnim dniem miesiąca, jeśli na ten dzień wystąpiła u przedsiębiorcy zaległość z jakiegokolwiek tytułu wobec Miasta Łomża.

4. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku, gdy działalność gospodarcza na nieruchomości objętej zwolnieniem nie będzie utrzymana przez okres 3 lat.

5. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe dane w oświadczeniach co do spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, lub nie dokonał zawiadomienia o utracie warunków zwolnienia traci prawo do tego zwolnienia za cały jego okres.

§ 7. 1. W trakcie trwania zwolnienia beneficjent pomocy, w terminie do 31 stycznia każdego roku, będący osobą prawną, jednostką organizacyjną, w tym spółką nieposiadającą osobowości prawnej   zobowiązany jest przedłożyć informacje i  zaświadczenia, o  których mowa w § 4 ust. 5 pkt 3 niniejszej uchwały.

2. W trakcie trwania zwolnienia beneficjent pomocy będący osobą fizyczną w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku zobowiązany jest przedłożyć informacje i zaświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 3 niniejszej uchwały.

§ 8. 1. W przypadku korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 podatnik nie może równocześnie korzystać z innej pomocy udzielanej przez Prezydenta Miasta Łomża.

2. Podatnik nie może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 jeśli w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku korzystał już z pomocy udzielonej przez Prezydenta Miasta Łomża z innych tytułów.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr 451/LIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości /Dziennik Urzędowy Województwa Polskiego z dnia 5.06.2014 poz. 2163/ oraz Uchwała Nr 475/LV/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 czerwca 2014 r. zmieniającej Uchwałę Nr 451/LIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości /Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z dnia 30.06.2014 r poz. 2426/.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i będzie obowiązywać do dnia 31 grudnia 2020 roku[i])   z zachowaniem uprawnień nabytych przed dniem wejścia w życie uchwały do czasu ich wygaśnięcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała   

 

 

 

 

 

[1]Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz. Urz. UE L. Nr 352  24.12.2013/

 

 

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 24 mar 2017 09:18
  • Wytwarzający informację: Rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1410 razy