Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 290/XXXIV/16

z dnia: 14 grudnia 2016 r.
w sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, ”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 341 239 342,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 297 688 425,00 zł,

- majątkowe w wysokości 43 550 917,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 356 813 662,00, z tego :

- bieżące w wysokości 283 440 883,00 zł,

- majątkowe w wysokości 73 372 779,00 zł, zgodnie z Zał. Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 1 834 949,00 zł,

2) celową w wysokości - 4 757 295,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wypłaty wynagrodzeń o charakterze jednorazowym (odprawy emerytalne) w kwocie - 470 967,00 zł,

b) wydatki oświatowe w kwocie - 1 922 063,00 zł,

c) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 790 265,00 zł ,

d) wydatki instytucji kultury w kwocie – 74 000,00zł,

e) inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie – 1 500 000,00zł

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 15 574 320,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie - 15 574 320,00 zł,

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 25 000 000,00 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 9 425 680,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7 000 000,00 zł;

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 15 574 320,00 zł;

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 9 425 680,00 zł.

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 26 173 237,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 1 200 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 180 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2. Ustala się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

3. Ustala się dochody w kwocie 320 000,00 i wydatki w kwocie 320 000,00zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 5 167 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 6 i 7.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 27 838 915,00 zł, koszty – 27 838 915,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  

 

 

 


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Łomży


Alicja Konopka

 

 

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 29 gru 2016 14:46
  • Wytwarzający informację: Rada
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 846 razy