Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 167/XXI/16

z dnia: 25 stycznia 2016 r.
w sprawie: w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomży na lata 2016 – 2021”

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2015.1515 oraz poz. 1890) art 17 ust. 1 pkt.1 art.19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz., 163, 693, 1045, 1058, 1240,1310, 1359, i 1830) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Strategię rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomży na lata 2016 – 2021” stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 74/XIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomży na lata 2007 – 2015”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         Przewodniczący

     Rady Miejskiej Łomży

 

Wiesław Tadeusz Grzymała

Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: wtorek, 26 sty 2016 12:54
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 631 razy