Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała Nr 508/LIX/14

z dnia: 29 października 2014 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 409/XLVIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po słowach „osobom zameldowanym w Łomży” dodaje się zapis „i Gminie Łomża”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 31 paź 2014 14:04
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1028 razy
Linki