Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 458/LIII/14

z dnia: z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie: w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Łomży na lata 2013-2022 (Plan Transportowy)”

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 6  w związku z art. 7  ust. 1  pkt. 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 9  ust. 1  pkt. 1  i art. 13 ust. 3  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5  poz. 13 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Łomży na lata 2013-2022 (Plan Transportowy)” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 


 


Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży


Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 30 maj 2014 14:40
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 1312 razy