Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Uchwała nr 362/XLIII/13

z dnia: z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie: w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łomża Programu „Karta Dużej Rodziny”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j.: Dz. u z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, zm. ; z 2009 r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 81, poz.440, Nr 106, poz.622, Nr 149, poz. 887; z 2013 poz.182 i poz. 509)   Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:           

 

 

                                                                       § 1

 

 Postanawia się podjąć działania zmierzające do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Łomża.

 

                                                                      § 2

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „Karcie Dużej Rodziny”- należy przez to rozumieć kartę uprawniająca uczestników programu „Karta Dużej Rodziny” do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz bezpłatnych świadczeń oferowanych podmioty,

2)  Dużej rodzinie- należy przez to rozumieć rodzinę lub rodzinę zastępczą zamieszkałą na terenie miasta Łomża, składającą się z rodziców lub opiekunów mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica.

 

                                                                       § 3

 

1. Program adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Łomża.

2. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie „Karta Dużej Rodziny” będzie Karta „Dużej Rodziny”

3. Logo Programu, regulamin przyznawania, wydawania,  korzystania z karty „Dużej Rodziny” wprowadzony zostanie w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Łomża.

 

                                                                       § 4

 

1. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez samorząd Miasta Łomża i ma na celu:

1) promocję dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,

2) poprawę warunków życia dużych rodzin,

3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach,

4) wspieranie dużych rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku.

2.Uczestnicy programu Karty Dużej Rodziny maja prawo do:

- 50 % zniżki od opłat w komunikacji miejskiej, od biletów wstępu do placówek MOSiR oraz do instytucji kultury  takich jak  Filharmonia Kameralna,  Teatr Lalki i Aktora w Łomży,  Muzeum Północno - Mazowieckie,  Galeria Sztuki Współczesnej (w przypadku rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych)

- do 50 % zniżki od ulg, które już istnieją w miejskich instytucjach oraz tych, które określone są w stosownych uchwałach Rady Miejskiej Łomży.

3.Uczestnicy Programu „Karta Dużej Rodziny” będą mieli możliwość skorzystania z innych ulg określonych przez podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Łomża, prowadzące działalność gospodarczą, które przystąpią do programu zawierając stosowne porozumienia.

                                                                       § 5

 

Cele Programu „Karta Dużej Rodziny” określone w § 4 niniejszej uchwały będą realizowane poprzez:

1) zwiększenie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Łomża,

2) promocję i koordynacje systemu ulg w jednostkach nie powiązanych kapitałowo i strukturalnie z samorządem Miasta Łomża  oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne,

3) uwzględnienie wartości oraz potrzeb dużych rodzin w dokumentach strategicznych, programach i inicjatywach podejmowanych przez samorząd Miasta Łomża we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami.

 

                                                                       § 6

 

 Realizując cele określone w przepisach niniejszej uchwały Prezydent Miasta może zawierać porozumienia z innymi podmiotami w szczególności prowadzącymi działalność gospodarczą.

 

                                                                       § 7

 

Promocja działań określonych w niniejszej uchwale obejmować będzie rozpropagowanie idei Programu w mediach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łomża

 

                                                                       § 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża

 

                                                                       § 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

 

 

                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                 Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                              Maciej Andrzej Borysewicz

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 27 wrz 2013 15:24
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 4890 razy
Linki