Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 119/XVI/11

z dnia: z dnia 26 października 2011 r.
w sprawie: w sprawie utworzenia Centrum Pieczy Zastępczej z siedzibą w Łomży przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit „i” oraz art. 92 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592; zm. z 2002 r., Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 157 poz. 1241; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, w związku z art. 76 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) oraz art. 12 ust 1 pkt 2 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 146 Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726.) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 01 stycznia 2012 r. tworzy się jednostkę budżetową podległą Prezydentowi Miasta Łomża pod nazwą Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5.

§ 2. Uchwala się statut Centrum Pieczy Zastępczej z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 stanowiącej załącznik do Uchwały.

§ 3. Placówka przejmuje w zarząd środki trwałe i nietrwałe będące w dotychczasowym posiadaniu Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Łomży. Środki objęte będą w posiadanie protokołem przekazania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej A. Borysewicz


Pliki do pobrania:

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 28 paź 2011 14:53
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 2061 razy