Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie 124/11

z dnia: 1 czerwca
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok”
Na podstawie art.15 ust.2 lit. h, j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz Uchwały Nr 24/VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok, zarządzam co natępuje:

§ 1

Ogłaszam, że w wyniku „Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok” zostali wyłonieni na poszczególne zadania niżej wymienieni oferenci wraz z wysokością przyznanych im środków publicznych, na łączną kwotę 80.715 zł (słownie:osiemdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych ) /Dział – 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ;
§ 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych/:1.Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego ul. Zawadzka 55 ,18 – 403 Łomża na zadanie Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej ,, Promyk Nadziei '', realizacja zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2011 roku , dotacja w wysokości 33.715 zł ( słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset piętnaście złotych )

2.Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu BM ul. Wojska Polskiego 135,
18 – 400 Łomża na zadanie ,, Parafialny Klub Filmowy – program wychowawczo – profilaktyczny '' , dotacja w wysokości 12.000 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych )

3.Diecezjalne Radio Nadzieja ul. Zawadzka 55 ,18 – 400 Łomża na zadanie,, Zdrowa Rodzina '' Radiowy Program Profilaktyczno – Wychowawczy, dotacja w wysokości 20.000 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych )


4.Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Sadowa 12,18 – 400 Łomża na zadanie
,, Zdrowo żyję '', dotacja w wysokości 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych )

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytwarzający: Mieczysław Leon Czerniawski
Prezydent Miasta Łomża
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 13 cze 2011 13:51
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1363 razy