Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 125/11

z dnia: 1 czerwca
w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok”
Na podstawie art.15 ust.2 lit. h, j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz Uchwały Nr 24/VI/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 16 lutego 2011 roku w sprawie Rocznego Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok, zarządzam co natępuje:
§ 1

Ogłaszam, że w wyniku „Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2011 rok” zostali wyłonieni na poszczególne zadania niżej wymienieni oferenci wraz z wysokością przyznanych im środków publicznych, na łączną kwotę 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych ) /Dział – 851 Ochrona Zdrowia ; Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi ; § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom/ :

1. Łomżyńska Orkiestra Dęta ul. Przykoszarowa 22 ,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Lepsze życie – muzyka łagodzi obyczaje '' dotacja w wysokości 14.000 zł ( słownie : czternaście tysięcy złotych )

2.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ul. Kołłątaja 8,18 – 400 Łomża na zadanie ,,W trzeźwości siła '' - program profilaktyczny dotacja w wysokości 4.000 zł ( słownie : cztery tysiące złotych )

3.Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży ul. Niemcewicza 17 lok. 6,18 – 403 Łomża na zadanie ,, Kampanie edukacyjne promujące zdrowie i trzeźwość w środowisku diabetyków '' dotacja w wysokości 5.000 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych )

4.Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego ul. Krzywe Koło 3,18 – 400 Łomża dotacja w łącznej wysokości 33.000 zł ( słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych ), w tym na zadania:

a),, Prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych'' dotacja w wysokości 24.000 zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych )

b)Program profilaktyczny,, Poznaj i umiłuj piękno życia '' dotacja w wysokości 4.000 zł ( słownie : cztery tysiące złotych )

c)Warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję dotacja w wysokości 5.000 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych )

5.Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy ul. Zjazd 18,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Zabawa i sport bez używek '' dotacja w wysokości 20.000 zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych )

6.Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka ul. Pałacowa 3/1 ,15 – 042 Białystok Hufiec Nadnarwiański im. A. Chętnika w Łomży ,ul. Polowa 11a na zadanie ,, Profilaktyka a harcerstwo '' dotacja w wysokości 7.000 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych )

7. Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego ,ul. Polowa 11 a ,18 – 400 Łomża na zadanie ,,Rozwijając pasje zapobiegamy patologiom '' dotacja w wysokości 9.000 zł ( słownie: dziewięć tysięcy złotych )

8.Caritas Diecezji Łomżyńskiej ul. Rybaki 1 ,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Caritas dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, tj wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych,dotkniętych problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie,bezrobociem''.dotacja w wysokości 14.000 zł ( słownie: czternaście tysięcy złotych )

9.Uczniowski Klub Sportowy ,, DZIEWIĄTKA ''Szkoły Podstawowej Nr 9 ,ul. Ks. Anny 18,18 – 404 Łomża
na zadanie ,, Żyj zdrowo i na sportowo '' dotacja w wysokości 10.000 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych )


10.Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi DONNA ul. Dworna 13,18 – 400 Łomża na zadanie
,, Żyć inaczej '' dotacja w wysokości 6.000 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych )

11.Stowarzyszenie Edukacyjno – Pomocowe ,, EMPATIA '' ul. M. Skłodowskiej – Curie 5,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Socjoterapia dzieci z rodzin patologicznych przebywających w rodzinnej opiece zastępczej '' dotacja w wysokości 10.000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych )

12.Stowarzyszenie Kultury i Oświaty ,, LOGOS ''ul. Konst.3 Maja 6 lok.42,18 – 403 Łomża na zadanie ,, Dla zdrowia najważniejsze jest mocne postanowienie ''( Młodość bez używek ) dotacja w wysokości 2.000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych )

13.Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy,ul. Mickiewicza 12,18 – 400 Łomża dotacja w łącznej wysokości 46.000 zł ( słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych ), w tym na zadania:

a),, Dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – Spotkanie wigilijne dla dzieci ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych.'' dotacja w wysokości 4.000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych ),

b) Realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych ,, Można inaczej czyli radość bez alkoholu .'' dotacja w wysokości 42.000 zł ( słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych )

14.Łomżyńskie Stowarzyszenie ,, ZDROWIE I TRZEŹWOŚĆ ''ul. Rybaki 3,18 – 400 Łomża dotacja w łącznej wysokości 27.000 zł ( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych ) , w tym na zadania:

a) ,,Program profilaktyczny – zdrowy i trzeźwy styl życia '' dotacja w wysokości 12.000 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych )

b),Centrum Informacyjne dla rodzin z problemem alkoholowym '' dotacja w wysokości 15.000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych )

15.Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego ul. Szosa Zambrowska 1/27,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Poradnictwo prawne i obywatelskie dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy w rodzinie '' dotacja w wysokości 3.000 zł ( słownie: trzy tysiące złotych )

16. Ludowy Klub Sportowy Narew – Kurpiewski Łomża ,ul. Szosa Zambrowska 1/27,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Nie piję,nie palę,wolę stadion i gimnastyczną salę '' dotacja w wysokości 10.000 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych )

17.Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy ,, DWÓJKA''ul. Niemcewicza 17,18 – 403 Łomża na zadanie
,, Sobą być dobrze żyć '' dotacja w wysokości 10.000 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych )

18.Uczniowski Klub Sportowy ,, PIĄTKA ''ul. Polna 40 a,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Czas wolny inaczej ''
dotacja w wysokości 10.000 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych )

19.Uczniowski Klub Sportowy,, JEDYNKA ''ul. Reymonta 9,18 – 400 Łomża na zadanie ,, Razem gramy w siatkówkę,razem dbamy o swoją główkę ,a kiedy przychodzi zabawy czas,to używki nie bawią nas.''dotacja w wysokości 10.000 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych )

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wytwarzający: Mieczysław Leon Czerniawski
Prezydent Miasta Łomża
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: poniedziałek, 13 cze 2011 13:49
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 1527 razy