Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 318/XLIV/09

z dnia: z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie: w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok
Na podstawie art. 18.ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 214, poz. 1806, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz 1832, z 2007r Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 208, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Uchwały 226/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Łomżyńskiej Karty Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych, Uchwały Nr 270/XL/09 z dnia: z dnia 28 stycznia 2009 r.w sprawie przyjęcia Łomżyńskiego Programu Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych na 2009 r; Uchwały 253/XXXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Łomży na 2009 rok; Uchwały Nr 281/XLII/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009; Uchwały Nr 258/XXXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie "Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 Rok" uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się w ramach środków uchwalonych w budżecie miasta na 2009 rok dotacje w łącznej wysokości: 100.000 /słownie: sto tysięcy złotych/ ( Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok, niżej wymienionym jednostkom:

1 Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli 18-400 Łomża, ul. Wąska 93, na realizację zadania pt.: „Prowadzenie całoroczne zajęć świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Lumen” przy parafii Św. Andrzeja Boboli” - dotację w wysokości 20.000 zł /słownie dwadzieścia tysięcy złotych/

2 Katolickie Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18-400 Łomża, ul. Sadowa 12, na realizację zadania pt.: „Zajęcia z profilaktyki uzależnień „Wiem co dobre” - dotację w wysokości 8.000 zł /słownie osiem tysięcy złotych/

3 Diecezja Łomżyńska Parafia Rzymskokatolicka p.w. Krzyża Świętego 18-400 Łomża, ul. Zawadzka 55, na realizację zadania pt.: „Prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Nadziei” realizacja zadania z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz patologii społecznej w 2009r.” - dotację w wysokości 50.000 zł /słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych/

4 Diecezjalne Radio Nadzieja 18-400 Łomża, ul. Zawadzka 55 „ZDROWA RODZINA” - Radiowy Program Profilaktyczno-Wychowawczy” - dotację w wysokości 8.000 zł /słownie osiem tysięcy złotych/

5 Wyższe Seminarium Duchowne 18-400 Łomża, Pl. Papieża Jana Pawła II nr 1 „Ogólnopolskie Spotkanie „Wesele Wesel” Troska o trzeźwość troską o życie. Kampania promująca zdrowie” - dotację w wysokości 14.000 zł /słownie czternaście tysięcy złotych/

§ 2. Wykonanie uchwały powierz sie Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 29 maj 2009 10:13
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 2557 razy