Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA NR 316/XLIV/09

z dnia: z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie: w sprawie przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2009 rok
Na podstawie art. 18.ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 214, poz. 1806, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 208, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370), Uchwały 226/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Łomżyńskiej Karty Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych, Uchwały Nr 270/XL/09 z dnia: z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Łomżyńskiego Programu Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych na 2009 r. Uchwały 253/XXXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Łomży na 2009 rok; uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się w ramach środków uchwalonych w budżecie miasta na 2009 rok dotacje w łącznej wysokości: 83.220 zł /słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych/ ( Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85 195 – Pozostała działalność , § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) na realizację zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia w 2009 roku, niżej wymienionym organizacjom pozarządowym:

1 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 12, na realizację zadania pt.: “Promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym”- dotację w wysokości 5.500 zł /słownie pięć tysięcy pięćset złotych/

2 Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym Organizacja Pożytku Publicznego w Łomży, 18-400 Łomża, al. Piłsudskiego 11 A p.410, na łączną kwotę 11.200 zł /słownie jedenaście tysięcy dwieście złotych
a) “Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych”- dotację w wysokości 6.200 zł /słownie sześć tysięcy dwieście złotych/
b) “Rehabilitacja kobiet po mastektomii”- dotację w wysokości 5.000 zł /słownie pięć tysięcy złotych/

3 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17, na łączną kwotę 11.174 zł /słownie jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote/

a) “Edukacja i profilaktyka przeciwcukrzycowa środowiska Łomżyńskiego”- dotację w wysokości 5.887 zł /słownie pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych/

b) “Z troską o życie ludzi chorych na cukrzycę, samotnych, niepełnosprawnych i ich rodzin”- dotację w wysokości 5.287 zł /słowni pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych/

4 Polski Czerwony Krzyż Podlaski Zarząd Okręgowy, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 29, na realizację zadania pt.: “Dbam o zdrowie i życie własne i innych- Profilaktyka i edukacja środowiska dzieci i młodzieży szkół łomżyńskich”- dotację w wysokości 6.800 zł /słownie sześć tysięcy osiemset złotych/

5 Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski Koło w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 6/32, na realizację zadania pt.: “Spotkania integracyjne”- dotację w wysokości 4.500 zł /słownie cztery tysiące pięćset złotych/

6 Stowarzyszenie “POMOCY DZIECIOM”, 18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8, na realizację zadania pt.: “Co słychać w Zdrowolandii - program profilaktyki zdrowotnej”- dotację w wysokości 4.046 zł /słownie cztery tysiące czterdzieści sześć złotych/


7. Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych “HOSPICJUM” p.w. Świętego Ducha, 18-400 Łomża, ul. Rybaki 3, na realizację zadania pt.: “Opieka hospicyjno- paliatywna nad chorymi w terminalnym stadium choroby nowotworowej”- dotację w wysokości 40.000 zł /słownie czterdzieści tysięcy złotych/


§ 2. Wykonanie uchwały powierz sie Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała
  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 29 maj 2009 10:10
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 2336 razy