Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 84/09

z dnia: 27 maja
w sprawie: przyznania środków i refundacjia kosztów z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009rok.
Na podstawie Uchwały 226/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Łomżyńskiej Karty Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych, Uchwały Nr 270/XL/09 z dnia 28 stycznia 2009 r.w sprawie przyjęcia Łomżyńskiego Programu Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych na 2009 r; Uchwały 253/XXXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Łomży na 2009 rok; Uchwały Nr 281/XLII/09 z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009; Uchwały Nr 258/XXXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie "Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 Rok" , zarządzam co następuje:

§ 1

Przyznaje się , niżej wymienionym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacje środków i refundacje kosztów na realizację zadań publicznych w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2009 rok” , z budżetu miasta ma łączną kwotę w wysokości: 320.000 zł /słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych/ Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4300 – zakup usług pozostałych:

1.Teatr Lalki i Aktora 18-400 Łomża, Pl. Niepodległości 14, na realizację zadania pt.: “Edukacja teatralna dzieci i młodzieży w zakaresie przeciwdziałania patologiom społecznym”- dotację w wysokości 29.435 zł /słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych/

2.Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 30/6, na realizację zadania pt.: “ 8 cyklicznych koncertów porannych dla młodzieży pn. “Muzyczny relaks- trzeźwe szkoły”- dotację w wysokości 30.000 zł /słownie trzydzieści tysięcy złotych/

3.Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza, 18-400 Łomża, ul. Mickiewicza 7, na realizację zadania pt.: “Program Profilaktyczno Edukacyjny. Jestem aktywny i asertywny- odkrywamy siebie w działaniu”- dotację w wysokości 11.675 zł /słownie jedenaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych/

4.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Dworna 23 b, na łączną kwotę 56.500 zł /słownie pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych/

a) “Szkolenia z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- dotację w wysokości 3.000 zł /słownie trzy tysiące złotych/

b) ”Podejmowanie działań w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- dotację w wysokości 10.000 zł /słownie dziesięć tysięcy złotych/

c) “Udzielanie pomocy rzeczowej dzieciom i młodzieży z rodzin, w których występuje problem alkoholowy”- dotację w wysokości 43.500 zł /słownie czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych/

5.Zespół Szkół Specjalnych, 18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 4, na realizację zadania pt.: “Rozwijamy skrzydła-zajęcia opiekuńczo-wychowawcze”- dotację w wysokości 11.350 zł /słownie jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/

6.Przedszkole Publiczne Nr 14 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Kołłątaja 8, na realizację zadania pt.: “Trzeźwy Świat Dziecka- program profilaktyczny dla dzieci 5 - 6 letnich”- dotację w wysokości 4.725 zł /słownie cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych/
7.Zespół Szkół Ogólnokształcących, 18-400 Łomża, ul. Bernatowicza 4, na realizację zadania pt.: “Pięknie żyć”- dotację w wysokości 18.000 zł /słownie osiemnaście tysięcy złotych/

8.III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej, 18-400 Łomża, ul. Senatorska 13, na realizację zadania pt.: “Wasze Wybory”- dotację w wysokości 15.000 zł /słownie piętnaście tysięcy złotych/

9.Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 3, na realizację zadania pt.: “Sposób na życie- zajęcia pozalekcyjne w MDK-DŚT”- dotację w wysokości 60.000 zł /słownie sześćdziesiąt tysięcy złotych/

10.Przedszkole Publiczne Nr 9 w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Prusa 11 a, na realizację zadania pt.: “Rozsądny i bezpieczny przedszkolak- program profilaktyczny dla dzieci 5,6- letnich i ich rodziców promujący zdrowy styl życia bez używek”- dotację w wysokości 4.500 zł /słownie cztery tysiące pięćset złotych/

11.Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Niemcewicza 17, na realizację zadania pt.: “Profilaktyczny Klub Szkolny “Buda Krasnoluda”- dotację w wysokości 12.350 zł /słownie dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/

12.Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Stanisława Staszica, 18-400 Łomża, ul. Polna 40 A, na realizację zadania pt.: “Program wychowawczo profilaktyczny “Tęcza CD”- dotację w wysokości 14.950 zł /słownie czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych/

13.Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, 18-400 Łomża, ul. M. Skłodowskiej- Curie 5, na realizację zadania pt.: “Czy w twojej duszy gra...?”- dotację w wysokości 5.850 zł /słownie pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych/

14.II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Pl. Kościuszki 3, na realizację zadania pt.: “Alternatywny Klub Filmowy- Twoją alternatywą”- dotację w wysokości 4.000 zł /słownie cztery tysiące złotych/

15.Publiczne Gimnazjum Nr 8, 18-400 Łomża, ul. Ks. Anny 18, na realizację zadania pt.: “Program profilaktyczny- Wybieram świadomie”- dotację w wysokości 11.800 zł /słownie jedenaście tysięcy osiemset złotych/

16.Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego, 18-400 Łomża, ul. Piękna 2, na realizację zadania pt.: “Program Profilaktyczny “Pięknie żyć- wolnym być od nałogów”- dotację w wysokości 7.000 zł /słownie siedem tysięcy złotych/

17.Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, 18-400 Łomza, ul. Stacha Konwy 11, na realizację zadania pt.: “Wędrując ku dorosłości bez uzależnień”- dotację w wysokości 10.265 zł /słownie dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych/

18.Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 18-400 Łomża, ul. Polna 16, na realizację zadania pt.: “Program Profilaktyczny pt: Jak żyć zdrowo i twórczo”- dotację w wysokości 12.600 zł /słownie dwanaście tysięcy sześćset złotych/


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 28 maj 2009 15:06
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2975 razy