Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zarządzenie Nr 85/09

z dnia: 27 maja
w sprawie: przyznania dotacji i refundacji z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2009rok.
Na podstawie art. 18.ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80 , poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 172, poz. 1441, Nr 214, poz. 1806, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz 1832, z 2007r Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 208, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370),Uchwały 226/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia Łomżyńskiej Karty Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych, Uchwały Nr 270/XL/09 z dnia 28 stycznia 2009 r.w sprawie przyjęcia Łomżyńskiego Programu Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych na 2009 r; Uchwały 253/XXXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Łomży na 2009 rok; , zarządzam co następuje:


§ 1

Przyznaje się w ramach środków uchwalonych w budżecie miasta na 2009 rok, dotacje w łącznej wysokości: 2.753 zł zł /słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote / ( Dział 851 – Ochrona Zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostała działalność, § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom) na realizację zadań publicznych w sferze Ochrony Zdrowia na 2009 rok, niżej wymienionej organizacji pozarządowej :

1.Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom „NADZIEJA” w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Zawadzka 55, na realizację zadania pt.:„ Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ” , dotację w wysokości 2.753 zł zł /słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote/.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: czwartek, 28 maj 2009 14:56
  • Opublikował(a): Aldona Zientalska
  • Zaakceptował(a): Aldona Zientalska
  • Artykuł był czytany: 2282 razy