Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

UCHWAŁA Nr 141/XXIV/07

z dnia: z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie: w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41; Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz.319; Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880), zgodnie z uchwałą Nr 400/LXIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2006 r. uchwala się, co następuje:

§1

1. Uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomży" uchwalonego uchwałą Nr 195/XXXIV/00 Rady Miej-skiej Łomży z dnia 11 października 2000 r. oraz uchwałą Nr 473/LXXIII/06 z dnia 25 października 2006 r. dotyczącą terenów oznaczonych w studium jako zespół 1.5 obszaru 1 strefy II, zwaną dalej zmianą studium.
2. Zmiana studium obejmuje tereny położone pomiędzy ulicami: Kard. S. Wyszyńskiego, Gen. W Sikorskiego i Zawadzką oraz ciągiem pieszo-jezdnym od ulicy Zawadzkiej do Kościoła Miłosierdzia Bożego, w granicach określonych na rysunku zmiany studium w skali 1 : 10000 stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są również:
1) załącznik nr 2 - określenie sposobu rozpatrzenia uwag dotyczących projektu zmiany studium;
2) załącznik nr 3 – jednolity tekst uchwały Nr 195/XXXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2000 roku w sprawie „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży” zmienionej uchwałą Nr 473/LXXIII/06 z dnia 25 października 2006 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzo-nych niniejszą uchwałą wraz z ujednoliconą częścią graficzną studium dotyczącą kie-runków zagospodarowania przestrzennego.

§2

W uchwale Nr 195/XXXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2000 roku w sprawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży” zmienionej uchwałą Nr 473/LXXIII/06 z dnia 25 października 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w §18 (Ochrona przestrzeni kulturowej) ust. 4 (Obiekty o wartościach kulturowych w wykazie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) uzupełnia się pkt. 2 (wykaz obiektów kulturowych) o następujące obiekty położone przy ulicy Sikorskiego, znaj-dujące się w gminnej ewidencji zabytków:
a) dom nr 220, mur., lata 30. XX w.,
b) dom nr 222 (ob. dom opieki), mur., lata 30. XX w.,
c) dom nr 224, mur., lata 20. XX w.,
d) dom nr 226, drewn., lata 30. XX w.,
e) do objęcia ochroną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazuje się dom nr 218, mur., lata 30.(?) XX w.,
2) w §26 (Kierunki polityki przestrzennej w strefie śródmiejskiej – II) ust.2 pkt 1) lit. d) dodaje się słowa „w tym, w zespole 1.5 na terenie oznaczonym symbolem UCH, obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i stacji paliw płyn-nych”,
3) w §26 (Kierunki polityki przestrzennej w strefie śródmiejskiej – II) ust.2 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „realizacja wskazanych centrów usługowo-handlowych i usług o znaczeniu ogólnomiejskim w zespołach: 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 4.1, w tym, w zespole 1.5 na terenie oznaczonym symbolem UCH, obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i stacji paliw płynnych”,
4) § 39 (Miejsca i obszary kluczowe) ust.1 pkt 6) otrzymuje brzmienie: „obszar położony w Strefie Śródmiejskiej - II, obszar 1, obejmujący zespoły 1.1 i 1.5, położony wzdłuż ulicy Sikorskiego oraz w rejonach skrzyżowań z ulicami Aleją Legionów i Zawadzką, w sąsiedztwie dworca PKS, kościoła oraz osiedla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, wskazany do przekształceń, doinwestowania i lokowania usług komercyjnych i publicznych, w tym, w zespole 1.5 na terenie oznaczonym symbolem UCH, obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i stacji paliw płynnych, a także lokalizacji dominanty funkcjonalno - przestrzennej w rejonie naroż-nika ulic Aleja Legionów i Sikorskiego”,
5) w §40 (Polityka planistyczna) ust.2 pkt 3) dodaje się lit. e) o brzmieniu: „lokalizacji, w zespole 1.5 na terenie oznaczonym symbolem UCH, obiektu handlowego o po-wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 i stacji paliw płynnych”.

§3

1. Traci moc uchwała Nr 195/XXXIV/00 Rady Miejskiej Łomży z dnia 11 października 2000 roku w sprawie „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży” zmieniona uchwałą Nr 473/LXXIII/06 z dnia 25 paź-dziernika 2006 r. w sprawie „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży” w części uregulowanej niniejszą uchwałą.
2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała


  • Data dodania:
  • Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2007 10:25
  • Opublikował(a): Śleszyńska Dorota
  • Zaakceptował(a): Śleszyńska Dorota
  • Artykuł był czytany: 7844 razy