Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiące własność Miasta Łomży - wieża ciśnień i działka pod hotel na ul. Rybaki

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiące własność Miasta Łomży - wieża ciśnień i działka pod hotel na ul. Rybaki
 

PREZYDENT

MIASTA ŁOM ŻA

 

                                                                                                                                                                      Łomża, 12 października 2012r.

 

 

WGN. 6840.7.2011

 

OG ŁOS Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651, z późniejszymi zmianami) i § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

 

 

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY OGŁASZA

 

1) I przetarg ustny nieograniczony na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży.

 

Nieruchomość zabudowana wieżą ciśnień, położona jest w Łomży przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 12664/3, o pow. 0,1763 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1L/00063311/2. Ponadto:

- na przedmiotową nieruchomość jest wydana, decyzja o warunkach zabudowy, dla inwestycji “zabudowa usługowa, której przedmiotem jest rozbudowa i przebudowa wieży ciśnień na zespół konferencyjny z częścią hotelową, restauracją i kawiarnią z tarasem widokowym wraz z budową urządzeń infrastruktury tecznicznej”,

- teren jest objęty aktualnie opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów śródmieścia, obszar P1,

- nieruchomość usytuowana na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – “historycznym układzie urbanistycznym miasta Łomży“ i do podejmowania innych działań przy zabytkach wymaga pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

- przed przystąpieniem do zagospodarowania należy zlikwidować istniejące ujęcie wody,

- terminy realizacji: rozpoczęcie inwestycij w ciągu dwóch lat od nabycia i jej zakończenia w ciągu następnych czterech lat.

 

- cena wywoławcza (netto) – 534 283,00zł,

- wysokość wadium – 53 428,00 zł,

- pierwsza opłata – 25% ceny uzyskanej w przetargu + 23% VAT,

- opłata roczna – 3% ceny uzyskanej w przetargu + 23% VAT.

 

2) III przetarg ustny nieograniczony na zbycie - oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży.

Pierwszy przetarg ogłoszony na 15 listopada 2011r., drugi przetarg ogłoszony na 17 kwietnia 2012r. i rokowania w dniu 8 sierpnia 2012 r. nie odbyły się z powodu braku oferentów.

 

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w Łomży, przy ulicy Rybaki 19 w sąsiedztwie bulwarów i rzeki Narew, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki: nr 10081/1, o pow. 0,6853 ha, nr 10077/8, o pow. 0,1148 ha, nr 10081/8, o pow. 0,0983 ha, nr 10081/10, o pow. 0,1741 ha, (łączna pow. 1,0725 ha), posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW nr LM1L/00000352/2. Ponadto:

- na przedmiotową nieruchomość jest wydana decyzja o warunkach zabudowy, dla inwestycji “zabudowa usługowa, której przedmiotem jest budowa budynku hotelowego z restauracją i SPA wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

- terminy realizacji: rozpoczęcie inwestycji w ciągu dwóch lat od nabycia i jej zakończenia w ciągu następnych czterech lat.

- przez nieruchomość przebiega kolektor sanitarny i przy zawieraniu umowy notarialnej należy ustanowić służebność dostępu do urządzenia.

 

- cena wywoławcza (netto) – 1 565 314,00zł,

- wysokość wadium – 156 531,00 zł,

- pierwsza opłata – 25% ceny uzyskanej w przetargu + 23% VAT,

- opłata roczna – 3% ceny uzyskanej w przetargu + 23% VAT.

 

 

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie późnej niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, bez odrębnego wezwania.

Zgodnie z art. 77 w/w ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata.

 

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

 

 

Informacje o warunkach przetargu.

 

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A - II piętro, o godz. 1000 w dniu 18 grudnia 2012 roku.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy ( ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

3.  Wadium w wysokości określonej powyżej, uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 14 grudnia 2012roku, na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 36 1060 0076 0000 3310 0016 7784, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża.

4.  Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

5.  Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

7. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne, usunięcie z działki zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją, ponosi Nabywca.

9. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Informacje dodatkowe.

 

1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

3. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

4. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić cenę zbycia nieruchomości tj. pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego wynoszącą 25% kwoty osiągniętej w przetargu + 23% podatku VAT na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 84 1060 0076 0000 3310 0016 7696, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

5. Mapy nieruchomości jako załączniki do powyższego ogłoszenia można obejrzeć na stronach BIP Urząd Miejski w Łomży www.lomza.pl/BIP

     

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomościach i warunkach przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pokój 211, tel. 086 215-68-24.

 

Prezydent Miasta ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

PREZYDENT MIASTA

 

Mieczysław Leon Czerniawski

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 16 paź 2012 08:55
  • Data opublikowania: wtorek, 16 paź 2012 09:28
  • Data przejścia do archiwum: środa, 19 gru 2012 08:58