Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Akademickiej od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania (rondo) z ulicą Spokojną w Łomży

Budowa ulicy Akademickiej od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania (rondo) z ulicą Spokojną w ramach projektu: "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - I etap".

Łomża: Budowa ulicy Akademickiej od skrzyżowania z Aleją Piłsudskiego do skrzyżowania (rondo) z ulicą Spokojną.
Numer ogłoszenia: 226914 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łomża , pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156711, faks 086 2156706.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.lomza.pl/bip/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Akademickiej od skrzyżowania z Aleją Piłsudskiego do skrzyżowania (rondo) z ulicą Spokojną..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Akademickiej od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania (rondo) z ulicą Spokojną. Główny zakres robót obejmuje: 1. Wykonanie nowej nawierzchni na nowej konstrukcji (kategoria KR 3) o długości 315m, 2. Wykonanie chodników z kostki betonowej polbruk kolorowej o h-6 cm, 3. Wykonanie ścieżki rowerowej z kostki kolorowej bezfazowej polbruk o h-8 cm, 4. Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - chemoutwardzalne, 5. Wykonanie kanału deszczowego z rur betonowych typu WIPRO o średnicy 300mm oraz przykanalików z rur WIPRO dn 200mm i rur PP dn 200, 6. Wykonanie studni rewizyjnych betonowych fi 1000mm, fi 1200mm i fi 1500 mm z włazami żeliwnymi klasy D400 o masie 140 kg, z ryglami zabezpieczającymi 7. Remont studzienek kanalizacyjnych, wymiana płyt nastudziennych z osadzeniem pierścieni odciążających, wymiana włazów żeliwnych na typ ciężki D400 z logo MPWiK (dostawa z MPWiK nieodpłatna), regulacja pionowa włazów do stanu projektowanego oraz regulacja pionowa zasuw wodociągowych, 8. Budowa linii kablowej YAKXS 4x35mm2 w wykopie oraz w rurach osłonowych, 9. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o wys. 10m z wysięgnikiem i oprawą, 10. Budowa rurociągu (pod sieci światłowodowe) ułożonych bezpośrednio w ziemi oraz w rurach osłonowych 11. Budowa studni kablowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2, 45.23.10.00-5, 45.23.23.10-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 20 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa ulic obejmująca roboty drogowe, wykonanie sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz wykonanie sieci kanalizacyjnych), z których jedna musi być o wartości brutto min. 800 000 zł i dwie o wartości brutto min. 500 000 zł. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Wykazu robót i dokumentów potwierdzających, że wyszczególnione w nim roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca musi dysponować co najmniej po jednej osobie, które posiadają uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg, sieci sanitarnych i elektrycznych oraz mają min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako: kierownik budowy i kierownicy robót w poszczególnych branżach posiadają wymagane ustawami uprawnienia do sprawowania w/w funkcji oraz każda z tych osób ma min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 600 000,00 zł. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorysy uproszczone, 2. Kalkulacja uproszczona ceny oferty,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana zawartej umowy może nastąpić na poniższych warunkach: 1) konieczności przedłużenia terminu realizacji dostaw i wykonania robót ze względu na działania sił wyższych, zmianę zakresu robót i okoliczności których wcześniej nie można było przewidzieć. 2) wykonanie przedmiotu umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tym przypadku istnieje możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy o okres niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego. 3) wystąpią roboty zamienne wynikające z wprowadzonych w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. 4) zmiany wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki VAT. 5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy. 6) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.lomza.pl/bip/index.php?k=1010
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Łomży; Stary Rynek 14; 18-400 Łomża; pokój nr 217 (IIp.).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża pokój nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta ) I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Uwaga: W dniu 11.07.2012r dodano załącznik nr 17 - odpowiedź na zapytanie wykonawcy.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 29 cze 2012 09:46
 • Data opublikowania: piątek, 29 cze 2012 10:28
 • Data edycji: środa, 11 lip 2012 14:45
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 27 lip 2012 09:06