Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego o dł. 40 m z dostawą elementów nawierzchni przejazdu kolejowego z płyt

Łomża: Wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego o długości 40 m z dostawą elementów prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych
Numer ogłoszenia: 316601 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łomża , pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156711, faks 086 2156706.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.lomza.pl/bip/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego o długości 40 m z dostawą elementów prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego z płyt małogabarytowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: - remont ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego o długości 40 m z wyłączeniem odcinka nawierzchni torowej obejmujący remont nawierzchni jezdni i ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wykonanie poza pasem kolejowym odcinka chodnika o szerokości 2 m i długości ok. 12 m, - dostawa elementów nawierzchni drogowej z płyt przejazdowych małogabarytowych typu Mirosław przeznaczonych do zabudowy przejazdu kolejowo - drogowego w ciągu ulicy Poznańskiej. Remont ulicy Poznańskiej będzie polegał na wykonaniu nowej jezdni o zmiennej szerokości od 13,00 m do 18,00 m oraz ciągów pieszego i pieszo-rowerowego, które będą stanowiły połączenie wykonanych nawierzchni drogowych w 2011 r. po obu stronach pasa kolejowego. Natomiast nawierzchnie jezdni, chodników i ciągu pieszo-rowerowego z obu stron przejazdu kolejowego należało będzie wykonać do skrajnych płyt przejazdowych. Główny zakres robót obejmuje: 1. Roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni: jezdni i chodników. 2. Wykonanie jezdni o pełnej nowej konstrukcji i nawierzchni z betonu asfaltowego: w tym warstwa ścieralna gr. 5 cm, warstwa wiążąca gr. 8 cm, podbudowa zasadnicza gr. 10 cm, na podbudowie pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i na warstwie odsączającej z piasku gr. 25 cm o łącznej powierzchni 527,25 m2 . 3. Wykonanie chodników i ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej Polbruk o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm o łącznej powierzchni 226,00 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.61-5, 44.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: 4 000 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. najpóźniej do 19.12.2011r. do godz. 09:00

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, trzech robót budowlanych odpowiadających rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa ulic o nawierzchni asfaltowej), z których każda musi być o wartości brutto min. 200.000 zł. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Wykazu robót i dokumentów potwierdzających, że wyszczególnione w nim roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada kwalifikacje zawodowe do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg, należy do właściwej izby samorządu zawodowego oraz ma doświadczenie min. 3 lata w kierowaniu robotami budowlanymi. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie: - dostarczonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako: kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg należy do właściwej izby samorządu zawodowego oraz ma min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł tj. kwotę odszkodowania, jaką gwarantuje ubezpieczyciel (po uwzględnieniu ewentualnej franszyzy redukcyjnej). Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie: - dostarczonej przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów (podanie w wykazie robótzrealizowanych przez te podmioty) należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do współpracy przy wykonywaniu zamówienia przez oddanie do dyspozycji niezbędnych zasobów. 2. Oświadczenie, że osoba która będzie uczestniczyła w realizacji jako kierownik budowy ma min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. 4. Kosztorysy uproszczone. 5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być dołaczone dla podmiotu wiodącego - lidera pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postepowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu wykonania robót spowodowana opóźnieniem wykonania robót w zakresie torowiska, które będą realizowane przez PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.lomza.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14, pok. 217, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14, pok. nr 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta), I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

UWAGA 1:

W dniu 13.12.2011 r. dodano  załącznik Nr 14 do SIWZ - Odbitkę z projektu stałej organizacji ruchu (opracowanej przez DREJPRO Tomasz Drejer, Suwałki), dokonano zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udzielono odpowiedzi na pytania i wnioski postawione przez jednego z Wykonawców w piśmie z dnia 09.12.2011 r. W kolejnych załącznikach pod ogłoszeniem w/w dokumenty zostały zamieszczone.

 • Data powstania: Data powstania: piątek, 2 gru 2011 14:02
 • Data opublikowania: piątek, 2 gru 2011 15:15
 • Data edycji: wtorek, 13 gru 2011 10:56
 • Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2011 07:28