Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Łomży w sprawie sprzedaży działek budowlanych, w drodze przetargu , położone w obrębie ulic Browarna, Podleśna i Piaski

O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Łomża w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łomża, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położone na terenie Miasta Łomży, w obrębie ulic Browarna, Podleśna i Piaski
 

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA

 

Łomża, 5 października 2011r.

 

WGN. 6840.3a.2011

 


O G Ł O S Z E N I E

 

Prezydent Miasta Łomża

 

na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami / , § 3, § 6, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz. 2108 / i uchwały Nr 52/IX/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 kwietnia 2011 roku, w sprawie wyrażenia zgody, na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości Miasta Łomży oraz zarządzenia nr 151/11 Prezydenta Miasta Łomża, z dnia 18 lipca 2011 roku, w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łomża, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położone na terenie Miasta Łomży,

 

o g ł a s z a

 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Łomży, w postaci 24 działek, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, w obrębie ulic: Browarnej, Podleśnej i Piaski, stanowiących własność Miasta Łomży, zapisanych w księdze wieczystej KW L1ML/00067350/5, oraz działki przy ul. Rubinowej 4, zapisanej w KW 57933/3 na rzecz Miasta Łomży, jak niżej :

 

Lp

Nr działki

Pow. działki ha

Położenie działek

Cena wywoławcza zł ( netto )

Wadium zł

1

30114/2

0,0639

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

108 630,00

10 900,00

2

30114/3

0,0510

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

86 700,00

8 700,00

3

30114/4

0,0452

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

76 840,00

7 700,00

4

30114/5

0,0475

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

80 750,00

8 100,00

5

30114/6

0,0530

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

90 100,00

9 100,00

6

30114/7

0,0500

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

85 000,00

8 500,00

7

30114/8

0,0500

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

85 000,00

8 500,00

8

30114/9

0,0500

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

85 00,00

8 500,00

9

30114/10

0,0540

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

91 800,00

9 200,00

10

30114/11

0,0742

ul. Browarna

145 580,00

14 600,00

11

30114/16

0,0482

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

81 940,00

8 200,00

12

30114/17

0,0455

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

77 350,00

7 800,00

13

30114/18

0,0504

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

85 680,00

8 600,00

14

30114/19

0,0467

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

79 390,00

8 000,00

15

30114/23

0,0754

ul. Browarna

147 935,00

14 800,00

16

30114/24

0,0486

ul. Piaski

88 078,00

8 900,00

17

30114/25

0,0450

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

76 500,00

7 700,00

18

30114/26

0,0449

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

76 330,00

7 700,00

19

30114/27

0,0485

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

82 450,00

8 300,00

20

30114/28

0,0454

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

77 180,00

7 800,00

21

30114/31

0,0540

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

91 800,00

9 200,00

22

30114/33

0,0510

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

86 700,00

8 700,00

23

30114/34

0,0465

wewnętrzna ulica miejska bez nazwy

79 050,00

8 000,00

24

12528

0,0748

ul. Rubinowa 4

120 000,00

12 000,00

 

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w sali nr 201A - II piętro, o godz. 1000 , w dniu 8 listopada 2011 roku.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy ( ostatni miesiąc ) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania firmy.

3. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 3 listopada 2011 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr 36 1060 0076 0000 3310 0016 7784, Stary Rynek 14, 18 – 400 Łomża.

4. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Osoby, które nie wygrały przetargu wadium zostanie niezwłocznie wypłacone po zamknięciu przetargu po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

7. O miejscu i terminie zwarcia umowy, Nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku niestawienia się Nabywcy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Prezydent Miasta może odstąpić od zawarcia umowy. W takim przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe, geodezyjne ( wraz usunięciem z działki zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ) ponosi Nabywca.

9. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE :

 

  1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

  2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

  3. Nabywca przed przystąpieniem do zagospodarowania nieruchomości zobowiązany jest do uzyskania wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

  4. Nabywca nieruchomości zobowiązuje się wpłacić kwotę osiągniętą w przetargu, stanowiącą cenę zbycia nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Łomży Nr Nr 84 1060 0076 0000 3310 0016 7696 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

  5. Działki przeznaczone do przetargu można obejrzeć na stronach BIP Urząd Miejski w Łomży www.lomza.pl/BIP

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomościach i warunkach przetargu w Urzędzie Miejskim w Łomży – Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pokój 208, tel. 086 215-68-19.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż powyższej nieruchomości zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 25 sierpnia 2011r. o godzinie 1000 w siedzibie urzędu.

 

Prezydent Miasta Łomża zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.Z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Beniamin J. Dobosz

Zastępca Prezydenta Miasta

Pliki do pobrania:

  • Data powstania: Data powstania: środa, 5 paź 2011 14:40
  • Data opublikowania: środa, 5 paź 2011 14:49
  • Data przejścia do archiwum: środa, 9 lis 2011 08:50