Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska /WGK/

Boryszewski Dariusz - Naczelnik
pok. nr 103a, tel. (86) 2156788
e-mail: d.boryszewski@um.lomza.pl

§ 44 Regulaminu Organizacyjnego UM

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1. Wydział składa się z:

1) Biura Strefy Ograniczonego Postoju

2) Referatu Ochrony Środowiska

3) wieloosobowych stanowisk pracy.

2. Do zadań Wydziału w zakresie spraw dotyczących eksploatacji infrastruktury miejskiej należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

2) opracowywanie projektów planów finansowania utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
3) pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadań powierzonych wydziałowi,

4) utrzymanie nawierzchni ulic, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą,

5) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

6) koordynacja robót w pasie drogowym,

7) uzgadnianie projektów sieci w pasach drogowych,

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, naliczanie opłat i kar pieniężnych,

9) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

11) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

12) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstających w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

13) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,                                

14) urządzanie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy komunikacji na drodze,

15) przygotowanie propozycji uchwał dotyczących ustalania lub pozbawienia dotychczasowej kategorii dróg w mieście, zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych,

16) opiniowanie podziału lub scalenia nieruchomości zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy,

17) wydawanie zezwoleń oraz określanie tras przejazdu do przewozu ładunków o masie lub gabarytach przekraczających dopuszczalne normy albo przejazdu pojazdów ponadnormatywnych i opiniowanie wniosków o wydanie takich zezwoleń, składanych do innych podmiotów,

18) określanie miejsc włączenia ruchu drogowego spowodowanego zlokalizowaniem zabudowy do istniejącej lub projektowanej drogi,

19) wydawanie zgody (odmowy) na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu drogowego, oraz na ich przebudowę lub remont oraz wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego,

20) wydawanie zgody (odmowy) na usytuowanie obiektów budowlanych przy drogach w odległości mniejszej niż określona w ustawie o drogach publicznych,

21) wykonywanie wszystkich zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a w szczególności w zakresie organizowania i planowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz kontroli i nadzoru nad jego funkcjonowaniem i wykorzystywaniem infrastruktury,

22) opiniowanie wniosków o dotację celową na realizację inwestycji własnych złożonych przez MPK ZB i MPGKiM ZB,

23) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, naliczanie opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów,

24) sprawowanie nadzoru w zakresie właściwego utrzymania parków, skwerów, terenów zieleni towarzyszących ulicom, placom oraz urządzeń małej architektury w Mieście,

25) organizowanie prac związanych z dokonywaniem nasadzeń drzew i krzewów oraz utrzymaniem zieleni stanowiącej własność Miasta,

26) utrzymywanie czystości terenów zarządzanych przez Miasto,

27) zimowe utrzymanie terenów zarządzanych przez Miasto,

28) likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci,

29) inicjowanie i nadzór nad przeprowadzaniem deratyzacji w Mieście,

30) prowadzenie spraw w zakresie szaletów miejskich,

31) prowadzenie spraw w zakresie oświetlenia ulic,

32) dekoracja Miasta z okazji świąt,

33) utrzymanie miejsc pamięci narodowej, w tym cmentarza wojskowego oraz prowadzenie ewidencji pochowanych żołnierzy,

34) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

35) prowadzenie spraw ochrony przeciwpowodziowej, kanalizacji deszczowej i awaryjnych ujęć wody,

36) współpraca z podmiotami gospodarczymi realizującymi zadania z zakresu gospodarki komunalnej,

37) całościowe prowadzenie spraw targowisk,

38) prowadzenie ewidencji psów ras uznanych za niebezpieczne,

39) prowadzenie spraw związanych z działalnością miejskiego schroniska dla zwierząt,

40) prowadzenie spraw w zakresie elektronicznej rejestracji psów,

41) wydawanie decyzji na odebranie czasowo lub na stałe zwierząt, które są rażąco zaniedbywane,

42) prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną, cieplną i paliwa gazowe wynikających z ustawy prawo energetyczne,

43) nadzór nad prawidłową realizacją umowy sprzedaży energii elektrycznej dla Miasta, przygotowywanie aneksów do umów na zakup energii dla Miasta w związku z powstaniem nowych lub likwidacją starych punktów poboru energii,

44) współdziałanie przy wdrażaniu programów pomocowych - związanych z rozwojem gospodarki komunalnej,
45) prowadzenie spraw dotyczących realizacji przedsięwzięć związanych z zapewnieniem na czas wojny dostaw wody dla potrzeb ludności, zakładów pracy, likwidacji skażeń oraz do celów przeciwpożarowych.

3. Wydział wykonuje zadania związane z planowaniem, opiniowaniem, koordynacją działań w zakresie sieci dróg w Mieście, a w szczególności:

1) uzgadnianie planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwiązań transportowych,

2) inicjowanie i realizacja działań warunkujących równoważenie rozwoju transportu miejskiego,

3) nadzór nad wdrażaniem i funkcjonowaniem nowych technologii w zarządzaniu transportem,

4) wnioskowanie w sprawach budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

5) zarządzanie ruchem na drogach publicznych w granicach Miasta,

6) prowadzenie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

7) współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,

8) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

9) opiniowanie zakresu rzeczowego umów dotyczących szczegółowych warunków budowy lub przebudowy dróg,

10) opiniowanie koncepcji nowych elementów podstawowego układu drogowego lub ich modernizacji, w zakresie zgodności z planowanymi systemami zarządzania ruchem, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, prognoz ruchu, studiów wykonalności i wniosków przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne,

11) wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez na drogach publicznych oraz kontrola bezpieczeństwa tych imprez.

4. Do zadań Biura Strefy Ograniczonego Postoju należy:

1) kontrola opłat w strefie płatnego parkowania,

2) prowadzenie obsługi technicznej strefy płatnego parkowania,

3) przeprowadzanie analiz systemu i zasad płatnego parkowania i wnioskowanie w sprawie zmian,

4) w uzgodnieniu z inżynierem transportu prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu w zakresie dotyczącym płatnego parkowania,

5) pobieranie opłat za postój nieopłacony, rozliczanie opłat za parkowanie, sprzedaż abonamentów i ich rozliczanie oraz odprowadzanie opłat do banku,

6) prowadzenie spraw związanych z zastosowaniem środków egzekucyjnych przy ściąganiu opłat i kar z tytułu nieuiszczenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach w strefie płatnego parkowania,

7) ustalanie obszarów charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych.

5. Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska,

2) współdziałanie z administracją rządową, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami społecznymi oraz osobami fizycznymi w zakresie ochrony środowiska,

3) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska,

4) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych przyjmowanych wniosków i wydawanych decyzji administracyjnych oraz udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

5) przyjmowanie i załatwianie wniosków i skarg dotyczących nieprawidłowości w zagospodarowaniu odpadów, zanieczyszczania powietrza atmosferycznego, nieprawidłowości gospodarki wodno-ściekowej, uciążliwości hałasu, ochrony zieleni,

6) Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w których eksploatacja instalacji powoduje:

a) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

b) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,

c) wytwarzanie odpadów,

7) prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną i propagowaniem zagadnień ochrony środowiska,

8) przygotowywanie Programów Ochrony Środowiska i sprawozdań z jego realizacji,

9) prowadzenie postępowań w sprawie oddziaływania inwestycji na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz wydawanie decyzji środowiskowych,

10) wydawanie decyzji nakładającej obowiązek na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia prowadzenia pomiarów wielkości emisji,

11) przyjmowanie zgłoszeń instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia,

12) wydawanie decyzji określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia,

13) wydawanie decyzji nakładającej obowiązek na zarządzającego drogą itp. pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku,

14) udzielanie pozwoleń zintegrowanych, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów,

15) wydawanie decyzji zobowiązujących do przedłożenia przeglądu ekologicznego,

16) ustalanie opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,

17) współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Strażą Miejską w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

18) współdziałanie w organizowaniu selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych i przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego typu odpadami,

19) rozstrzyganie sporów w związku z wydawanymi pozwoleniami, ustalanie odszkodowań związanych z gospodarką wodną i ściekową,

20) nakładanie na podmiot negatywnie oddziaływający na środowisko obowiązku ograniczenia tego oddziaływania lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,

21) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

22) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,

23) wydawanie decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do składowania lub magazynowania,

24) wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach składowisk odpadów,

25) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów, zbierania i transportu odpadów,

26) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,

27) udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych,

28) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją kopalin,

29) zatwierdzanie projektów i dokumentacji geologicznych,

30) wnioskowanie w sprawie objęcia ochroną obiektów i terenów cennych przyrodniczo, prowadzenie rejestru obiektów objętych ochroną,

31) opiniowanie i uzgadnianie projektów pod względem ochrony ziemi i zieleni,

32) sprawowanie nadzoru i kontroli nad lasami stanowiącymi własność osób fizycznych,

33) sprawowanie nadzoru nad urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych na terenie Miasta,

34) współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin, Państwową Inspekcją Nasienną. Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą oraz organizacjami rolników,

35) prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem form ochrony przyrody,

36) wymierzanie opłat eksploatacyjnych,

37) prowadzenie spraw wynikających z ustaw: prawo geologiczne, prawo łowieckie, o lasach,

38) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb i wydawanie zaświadczeń,

39) tworzenie spółek wodnych i prowadzenie ich spraw, m inn. zatwierdzanie statutu spółki, nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,

40) nadzór i kontrola nad działalnością wspólnot gruntowych,

41) realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032: odbiór odpadów zawierających azbest z posesji osób fizycznych,

42) wydawanie decyzji w sprawie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,

43) wydawanie zaświadczeń, że działka zlokalizowana na ternie miasta Łomża jest/lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu,

44) poświadczanie Oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchnia do 300 ha.

45) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,

46) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w ramach zgłaszania, wykrywania i likwidowania chorób zakaźnych zwierząt rzeźnych – gospodarskich,

47) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawie poprawy stanu sanitarnego na terenie Miasta – informacje roczne przedstawiane Radzie,

48) współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin w zakresie pojawienia się organizmów szkodliwych,

49) współpraca z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w sprawie poprawy stanu środowiska na terenie Miasta – informacje roczne przedstawiane Radzie,

50) nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych,

51) prowadzenia spraw związanych ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,

52) wydawanie decyzji ustalającej linię brzegu wód z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych,

53) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi, sporządzanie i aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i aktualizacja ich wykazu,

54) sporządzanie map akustycznych w okresie 5 lat na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska,

55) prowadzenie ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych,

56) założenie i prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na ścieki,

57)kontrolowanie wykonania obowiązków w zakresie wywozu odpadów przez zarządców nieruchomości,

58) organizowanie wywozu zastępczego odpadów i ścieków z nieruchomości, których zarządcy nie realizują obowiązków w tym zakresie i naliczanie opłat,

59) organizacja selektywnej zbiórki odpadów i kontrola uzyskania przez gminę odpowiednich poziomów odzysku poszczególnych rodzajów odpadów w odpowiednim czasie,

60) organizacja zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego,

61) nadzorowanie realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją i przygotowaniem ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia,

62) prowadzenie rejestrów roślin i zwierząt pod ochroną,

63) organizowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Łomża,

64) tworzenia warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Łomży w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie przygotowania i przeprowadzania przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

65) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań zleconych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

66) przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

67) prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji,

68) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi,

69) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnej,

70) prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem aglomeracji,

71) wyznaczanie części nieruchomości umożliwiających dostęp do wód,

72)prowadzenie spraw zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie,

73) ustalanie opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, rozpatrywanie reklamacji.

6. W Wydziale usytuowane jest stanowisko ds. przekształceń własnościowych zadaniem którego jest prowadzenie całości spraw dotyczących procesu przekształceń własnościowych i organizacyjnych miejskich zakładów budżetowych, a w tym:

1) opracowanie koncepcji przekształceń na podstawie analizy ekonomicznej i prawnej, sporządzanie informacji i ocen,

2) przygotowanie wszelkich niezbędnych aktów prawnych związanych z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego, a w szczególności: określenie przedmiotu wkładu niepieniężnego do spółki (aportu), opracowanie projektu umowy spółki, opracowanie projektów umów towarzyszących, opracowanie analizy prawnej i wyceny wartości składników majątku zakładu budżetowego dla potrzeb wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki.

7. Wydział wykonuje kontrolę i nadzór nad Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji ZB, Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB z wyłączeniem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

8. Wydział wykonuje także inne zadania zlecone doraźnie przez Prezydenta lub właściwego Zastępcę Prezydenta.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2011 12:09
  • Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2011 12:15
  • Data edycji: poniedziałek, 10 sie 2015 10:53
Linki