Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży, w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego (pomieszczenia modyfikatów skrobiowych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 30910/101 położonej przy ul. Poznańskiej 121 w Łomży.

         Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późniejszymi zmianami) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek PRZEDSIĘBIORTSWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO „PEPEES” S. A., ul. Poznańska 121, 18-400 Łomża z dnia 10.11.2023 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego (pomieszczenia modyfikatów skrobiowych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 30910/101 położonej przy ul. Poznańskiej 121 w Łomży.

          Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok. 310, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 17 lis 2023 14:29
  • Data opublikowania: piątek, 17 lis 2023 14:34