Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. elektrycznych i elektroenergetycznych/Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży

I. Określenie stanowiska urzędniczego: 

Inspektor nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych/ Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

(zatrudnienie na stanowisku podinspektora lub inspektora uzależnione będzie od posiadanych przez kandydata kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia zawodowego

II. Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania: 

1) Niezbędne (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku – podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji kandydatów):

 • wykształcenie wyższe o kierunku elektrotechnika, inżynieria elektryczna, elektroenergetyka lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe:

- na stanowisko inspektora - minimum 3 lata stażu pracy, w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy (robót),

- na stanowisko podinspektora – mile widziany staż pracyna stanowisku związanym z realizacją, projektowaniem lub nadzorowaniem inwestycji;

 • posiadanie uprawnień:

- na stanowisko inspektora - uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

- na stanowisko podinspektora – uznana przez Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa praktyka wymagana do złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

 • znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o drogach, o ochronie środowiska, prawo energetyczne, prawo wodne, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw – w zakresie koniecznym do realizacji zadań Wydziału;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy, internet) oraz urządzeń biurowych;
 • umiejętność kosztorysowania, w tym obsługi oprogramowania np. KosztKD , Norma;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

2) Dodatkowe (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku – podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów):

 • cechy osobowościowe: dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, umiejętność podejmowania decyzji, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista;
 • mile widziane ukończone szkolenia z zakresu zamówień publicznych (nowe pzp).

III. Wykaz zakresu głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

A. zadania podstawowe:

Przestrzeganie i stosowanie szczegółowych zasad działania nadzoru inwestorskiego w oparciu o ustawę Prawo budowlane.

B. zadania szczegółowe:

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją miejskich inwestycji w zakresie branży elektrycznej,
  w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, tj:

-        pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej (w przypadku podinspektora – reprezentowania inwestora przy robotach specjalności elektrycznych nie wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego),

-        analizowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, sporządzanie kosztorysów inwestorskich,

-        przekazywanie placu budowy, kontrola postępu robót, podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia terminów umownych,

-        sprawdzanie kalkulacji i faktur oraz terminowe ich przekazywanie Wydziałowi Skarbu i Budżetu,

-        współuczestniczenie w uzgadnianiu umów z wykonawcami i prowadzenie rejestru umów,

-        udział w odbiorze technicznym zakończonych zadań inwestycyjnych i przekazywanie ich do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-        prowadzenie na bieżąco rozliczeń finansowych z wykonawcą, sprawdzanie zgodności wykonanych robót
z umową i kosztorysem ofertowym,

-        przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do Powiatowego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

-        rozliczenie finansowe zakończonych inwestycji - sporządzenie druków OT oraz przekazanie użytkownikowi PT,

-        prowadzenie spraw gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji oraz dokonywanie rozliczeń po zakończeniu okresu gwarancji.

2. Organizowanie i przeprowadzanie zamówień publicznych o wartości do i powyżej 130 000 zł netto odpowiednio zgodnie z Zarządzeniem nr 91/2015 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 27.03.2015 r. w sprawie trybu postępowania  przy  udzielaniu  zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża oraz zmianami do Zarządzenia a także zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

IV. Warunki pracy na danym stanowisku

 • Praca w budynku Urzędu i na terenie Miasta (konieczność wizytowania inwestycji miejskich). Wymagany kontakt osobisty i telefoniczny z wykonawcami i klientami Urzędu. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
 • Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa będzie zawarta na okres do 6. miesięcy z możliwością przedłużenia i z wynagrodzeniem zgodnym z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łomży.Osoba wyłoniona w naborze, która nie była wcześniejzatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej, a pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
 • Normy czasu pracy: Praca w podstawowym systemie czasu pracy. Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

 

V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miejskim w Łomży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • Curriculum Vitae (CV) zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • jeśli w liście motywacyjnym lub CV lub w innych załączonych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO niezbędna jest dodatkowa Państwa zgoda na ich przetwarzanie, wyrażona w formie dopisku bezpośrednio w liście motywacyjnym lub CV w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym/CV
oraz załączonych dokumentach. (czytelny podpis kandydata)”;

 • kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe o kierunku wskazanym w ogłoszeniu;
 • kserokopiazaświadczenia o posiadaniu uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej i zaświadczenia
  o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pożądane na danym stanowisku pracy (świadectw lub certyfikatów z ukończonych szkoleń);
 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy i/lub w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o okresie zatrudnienia - potwierdzających wymagany staż pracy (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy);
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu z pełni praw publicznych,o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem - złożone na druku „Oświadczenie
  i klauzula informacyjna _st. urzędnicze
  ” znajdującym się w odrębnym pliku pod niniejszym ogłoszeniem.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Łomży, Wydział Organizacji i Kadr, p. 124, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

„Oferta Pracy: Inspektor/Podinspektor WIR - ELEKTRYK”.

Termin składania ofert: do dnia28 października 2021 r. do godz. 15:30. - decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym
w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży (www.um.lomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w kadrach Urzędu przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji
o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do zatrudnienia:

Urząd Miejski w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane: RODO) informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezydent Miasta Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14, e-mail: prezydent@um.lomza.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Andrzej Kondraciuk, e-mail: a.kondraciuk@um.lomza.pl, tel.: 86 215 67 33 z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie wskazanym w tych przepisach oraz dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.

5. Dane osobowe kandydatów mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie szczególnych przepisów prawa.Dane osobowe wyłonionego w drodze naboru do zatrudnienia kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży (www.um.lomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej ani do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych prowadzonych przez Wydział Organizacji i Kadr, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w odnośnych przepisach prawa.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane bezpośrednio zainteresowanym, a w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Organizacji i Kadr po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP, z wyłączeniem 4 kolejnych najlepszych kandydatów, gdyż te dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Organizacji i Kadr po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata, który wygrał nabór.

Dane osobowe kandydatów w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą wpisane do Protokołu z naboru i przechowywane w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone: bez zastrzeżonej formy papierowej, przed terminem umieszczenia ogłoszenia o naborze w BIP, po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Organizacji i Kadr najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wpływu dokumentów do Urzędu.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, a z punktu widzenia naboru całkowicie zbędne. Podanie danych szczególnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, powoduje konieczność dodatkowej Państwa zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, e-mail: IOD@uodo.gov.pl), gdy uznają Państwo, żeprzetwarzanie Państwa danychnarusza przepisyRODO.

 

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela p. Katarzyna Tyszka – Główny specjalista ds kadr, tel. 86 215 67 12

 

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 paź 2021 12:19
 • Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2021 12:21