Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego - ul. Kraska

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

          Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49a – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawieustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie położonym w Łomży przy ul. Kraska, obejmującym działkę o numerze geod. 23401/7 oraz działki o numerach geod. 23697, 23698/1 i część działki 23401/8.

          W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Nowa 2, pok. 337, tel. 86 2156812)w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży.

          Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 paź 2021 09:57
  • Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2021 09:58