Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę zbiornika na paliwa płynne wraz z niezbędną instalacją paliwową, dystrybutorów paliwa, stanowisk tankowania i rozładunku cystern oraz zadaszenia nad dystrybutorem, usytuowanych na działce nr 40112/2, położonej przy ul. Poligonowej 32 w Łomży.

           Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 - w związku z art. 72 ust. 1 i 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, o możliwości zapoznania się z projektem budowlanym w sprawie wszczętej na wniosek Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o w Łomży, ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, z dnia 07.02.2020 r., w sprawie wydania pozwolenia na budowę zbiornika na paliwa płynne wraz z niezbędną instalacją paliwową, dystrybutorów paliwa, stanowisk tankowania i rozładunku cystern oraz zadaszenia nad dystrybutorem, usytuowanych na działce nr 40112/2, położonej przy ul. Poligonowej 32 w Łomży.

            Informuję, iż stosownie do treści art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 - ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i art. 10 § 1 - ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Nowa 2, pok. 311. Ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża lub przez operatora pocztowego.

            Ponadto informuję, iż niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie i na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 13 sty 2021 11:25
  • Data opublikowania: środa, 13 sty 2021 11:33
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Łomża Anna Żelachowska Kierownik Biura ds. Budownictwa
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 159 razy