Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 5 wolnych stanowisk urzędniczych - Aplikant Straży Miejskiej Łomży

II. Kandydat przystępujący do naboru musi spełniać następujące wymagania: 

1) Niezbędne (obligatoryjne – podlegające ocenie w ramach wstępnej kwalifikacji kandydatów):

 • wykształcenie minimum średnie;
 • staż pracy minimum 1 rok;
 • znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności, znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym oraz przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – w szczególności art. 4 - 13, 29 i 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO);
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • ukończone 21 lat;
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • bardzo dobry stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku.

2) Dodatkowe (preferowane – podlegające dodatkowej ocenie w ramach końcowego wyboru kandydatów ipozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku):

 • ukończone studia na kierunku: bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja, ochrona środowiska, zarządzanie kryzysowe;
 • doświadczenie w służbie w straży gminnej (ukończony kurs podstawowy);
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi;
 • umiejętność obsługi komputera: pakiet Office, internet;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym;
 • cechy osobowościowe: bardzo dobre zdolności komunikacyjne, wysoka kultura osobista, odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej, umiejętność pracy w zespole;
 • udokumentowane osiągnięcia sportowe np. sztuki i sporty walki;
 • uprawnienia ratownika KPP. 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku wynika z aktów prawamiejscowego i ustaw,
a w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795) oraz z Regulaminu Straży Miejskiej Łomży stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 103/12 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 10 maja 2012 r
., to jest:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3) kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym,

4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy
w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

5) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. 

IV. Warunki pracy na danym stanowisku

 • Możliwość zatrudnienia od 1 stycznia 2021 r. Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu. Praca
  w budynku przy ul. Sikorskiego 176A w Łomży oraz wykonywanie czynności służbowych na terenie miasta. Stały, bezpośredni kontakt z uczestnikami działań.

Przed nawiązaniem umowy o pracę wyłoniony w naborze kandydat podlega obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym.

Strażnika zatrudnia się po raz pierwszy na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach któregoodbywa szkolenie podstawowe, które kończy się egzaminem składanym przed komisją egzaminacyjną powoływaną przezKomendanta Wojewódzkiego Policji. Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, strażnika można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż
3 lata albo na czas nieokreślony. Ponadto, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, kandydat może zostać skierowany do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 • Normy czasu pracy: w Straży Miejskiej Łomży obowiązuje ośmiogodzinny, przeciętnie 5. dniowy, podstawowy trzyzmianowy system czasu pracy z czteromiesięcznym okresem rozliczeniowym we wszystkie dni tygodnia. Komendant Straży Miejskiej sporządza miesięczne grafiki czasu pracy Strażników Straży Miejskiej z tygodniowym wyprzedzeniem planowanych zmian czasu rozpoczęcia
  i zakończenia pracy – nie dotyczy sytuacji nadzwyczajnych. 

V. Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łomży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%. 

VI. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie przez Kandydata następujących dokumentów:

 • list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • Curriculum Vitae (CV) zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - opatrzone własnoręcznym podpisem,
 • kserokopia świadectwa/dyplomu potwierdzającego wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy i/lub w przypadku pozostawania
  w zatrudnieniu zaświadczenie z obecnego zakładu pracy o okresie zatrudnienia - potwierdzających wymagany staż pracy (zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy),
 • kserokopia zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego – jeśli Kandydat posiada,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje/uprawnienia pożądane na danym stanowisku pracy w szczególności opisane w pkt II.2 niniejszego ogłoszenia o naborze (zaświadczeń
  o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach itp.) - jeśli Kandydat posiada;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,o niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenieo wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem - złożone na druku „Oświadczenie i klauzula informacyjna kandydata_STM” znajdującym się w odrębnym pliku pod niniejszym ogłoszeniem. 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. 

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miejski w Łomży, Wydział Organizacji i Kadr, p. 124, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.

Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:

Oferta Pracy: Aplikant STM”.

Termin składania ofert: do dnia 30 października 2020 r. do godz. 15:30 - decyduje data wpływu oferty do Urzędu. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

VIII. Informacje dodatkowe:

O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną wyłącznie kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży (www.um.lomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14. 

Dokumenty kandydatów wybranych w naborze i zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Łomży zostaną dołączone do ich akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w kadrach Urzędu przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy
z osobami wyłonionymi w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone. 

Klauzula informacyjna dla Kandydatów do zatrudnienia:

Urząd Miejski w Łomży spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane: RODO) informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezydent Miasta Łomży, 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14, e-mail: prezydent@um.lomza.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Andrzej Kondraciuk, e-mail: a.kondraciuk@um.lomza.pl, tel.: 86 215 67 33 z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie wskazanym w tych przepisach oraz dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.

5. Dane osobowe kandydatów mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie szczególnych przepisów prawa.Dane osobowe wyłonionego w drodze naboru do zatrudnienia kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży (www.um.lomza.pl/bip) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
ul. Stary Rynek 14.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej ani do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą profilowane.

7. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze do zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Łomży zostaną dołączone do jego akt osobowych prowadzonych przez Wydział Organizacji i Kadr, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w odnośnych przepisach prawa.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane bezpośrednio zainteresowanym, a w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Organizacji i Kadr po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP, z wyłączeniem 4 kolejnych najlepszych kandydatów, gdyż te dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Organizacji i Kadr po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata, który wygrał nabór.

Dane osobowe kandydatów w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w myśl Kodeksu cywilnego będą wpisane do Protokołu z naboru i przechowywane w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone: bez zastrzeżonej formy papierowej, przed terminem umieszczenia ogłoszenia o naborze w BIP, po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Organizacji i Kadr najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wpływu dokumentów do Urzędu.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, a z punktu widzenia naboru całkowicie

 

zbędne. Podanie danych szczególnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, powoduje konieczność dodatkowej Państwa zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

9. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa, e-mail: IOD@uodo.gov.pl), gdy uznają Państwo, żeprzetwarzanie Państwa danychnarusza przepisyRODO.

 

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela p. Katarzyna Tyszka – Główny specjalista ds. kadr tel. 86 215 67 12

 

PREZYDENT MIASTA 

dr Mariusz Chrzanowski

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 12 paź 2020 14:17
 • Data opublikowania: poniedziałek, 12 paź 2020 14:33
 • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lis 2020 14:00