Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej - ulica Pułaskiego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

            Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.293) informuję, że na wniosek Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża z dnia 14.09.2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi gminnej nr 101110B - ulica Pułaskiego w Łomży (jezdnia, chodniki, ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, budową sieci oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego i przebudową kolidującego uzbrojenia, na terenie obejmującym działki nr: 20601, 20373, 20636, 20344 położonym przy ul. Pułaskiego, Wesołej, Jednaczewskiej i Łukasińskiego w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok.338, 86 215 68 13).

 

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 16 wrz 2020 14:00
  • Data opublikowania: środa, 16 wrz 2020 14:02
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 wrz 2020 07:05