Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. warunków zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - ul. Konstytucji 3 Maja 3

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

       Działając na podstawie art. 49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży, została wydana decyzja nr 61/2020 z dnia 16.09.2020 r. o warunkach zabudowy, dla inwestycji polegającej na rozbudowie loggii z zadaszeniem przy lokalu mieszkalnym nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Łomży przy ul. Konstytucji 3 Maja 3 na terenie obejmującym część działki nr 12229/43.

 

       Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Nowa 2, pok. nr 339, tel. 86 2156811. Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

 

        Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

        Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 16 wrz 2020 12:43
  • Data opublikowania: środa, 16 wrz 2020 12:46