Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110 - ul. Nowogrodzka

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

           Na podstawie art.50 ust.1, art.53 ust.1 i art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r., (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.293) informuję, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów z dnia 23.03.2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 110, na terenie obejmującym części działek nr 20047, 20110, 20111/2, 20108 położonym przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie składać wnioski i zastrzeżenia (Wydział Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Nowa 2, pok.338).

 

             Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

  • Data powstania: Data powstania: środa, 25 mar 2020 12:02
  • Data opublikowania: środa, 25 mar 2020 12:04