Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży

 1. Opis usługi: Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów dziecka mieszkającego na terenie Miasta Łomża, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Prezydent Miasta Łomża zapewnia odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności. Jeżeli Miasto Łomża nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka właściwych ze względu na rodzaj niepełnosprawności, Prezydent Miasta Łomża kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Wymagane dokumenty: Podstawą skierowania dziecka do szkoły specjalnej lub ośrodka jest złożenie wniosku przez rodzica dziecka lub prawnego opiekuna wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. W złożonym wniosku powinna być wskazana szkoła / ośrodek, do którego dziecko ma być skierowane wraz ze wskazaniem klasy. Do wniosku dołączona jest klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.
 3. Opłaty: kierowanie dzieci i młodzieży jest bezpłatne.
 4. Miejsce składania dokumentów: Wniosek rodzica/ prawnego opiekuna wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wysyła się pocztą lub składa w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.
 5. Kto udziela informacji: Wydział Edukacji, tel. 86 216 80 69.
 6. Czas realizacji usługi: Po weryfikacji wniosku wydawane jest niezwłocznie, najpóźniej w ciągu miesiąca, skierowanie do szkoły lub ośrodka prowadzonych przez Miasto Łomża lub wystąpienie do innego organu prowadzącego o przyjęcie dziecka z terenu Miasta Łomża do wskazanej szkoły lub ośrodka.
 7. Sposób odbioru: Skierowanie wysyłane jest do wnioskodawcy pismem poleconym, do szkoły lub ośrodka na terenie Miasta Łomża dostarczane jest osobiście.  Dokumenty do innych powiatów wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odpowiedź do wnioskodawcy wysyłana jest pocztą pismem poleconym.
 8. Podstawy prawne: art. 127 ust. 13 - 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.).
 9. Tryb odwoławczy: odwołanie nie przysługuje.
 10. Wzory wniosków: wzór wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego wraz z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych
  .

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 25 mar 2020 10:52
 • Data opublikowania: środa, 25 mar 2020 11:00