Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej i elektroenergetycznych linii kablowych - rejon ul. Zawadzkiej

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

 

      Działając na podstawie art.49a K.p.a. zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w dniu 14.02.2020r. została wydana decyzja nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV wraz z dwoma złączami kablowymi, na terenie obejmującym części działek nr: 12269/3, 12717/4, 12274/3, położonym w rejonie ul. Zawadzkiej w Łomży.

 

      Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, pok. nr 205.

      Przedmiotowa decyzja podlega zaskarżeniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 28 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

      Stosownie do art. 49b K.p.a., organ, który wydał decyzję, na wniosek strony (niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku) udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonym we wniosku.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 14 lut 2020 10:35
  • Data opublikowania: piątek, 14 lut 2020 10:37
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 mar 2020 07:25