Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy przebudowy ul. Dwornej - wydanie decyzji

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami ) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 24.07.2019 r. została wydanadecyzja nr 192/19 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca dla Miasta Łomża, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pozwolenia na budowę przebudowę ul. Dwornej (DP2601B) w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (budową oświetlenia ulicznego, przebudową kanalizacji telekomunikacyjnej, przebudową linii energetycznej SN, regulacją wysokościowej armatury na istniejących sieciach infrastruktury technicznej, budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej) na działkach nr 10445/2, 10534/3, 10498, 10469, 10493, 10546, 10589/6, 10552/1, 12564, 12565, 10715/1, 10516/2, 10573, 10593, 10609, 12236/11, 10589/7.

            Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.          

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 26 lip 2019 15:17
  • Data opublikowania: piątek, 26 lip 2019 15:29
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 sie 2019 08:42
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta Andrzej Zdzisław Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Szenk Marek
  • Zaakceptował(a): Szenk Marek
  • Artykuł był czytany: 211 razy
Linki