Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OGŁOSZENIE - dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

           Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 51/VI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 2.08.2019 r. do 23.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 207 w godzinach 1000-1400, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Projekt zmiany planu i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.lomza.pl/bip/

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godzinie1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w Łomży – sala konferencyjna.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do Prezydenta należy składać w formie pisemnej* z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 9 września 2019 r.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Łomża.

 

* Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowebędą przetwarzane dla potrzeb sporządzenia zmiany planu, a nadto:

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Prezydent Miasta Łomża z siedzibą w 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych: e-mail a.kondraciuk@um.lomza.pllub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 5. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 6. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Łomży.
 8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.
 • Data powstania: Data powstania: czwartek, 25 lip 2019 09:35
 • Data opublikowania: czwartek, 25 lip 2019 09:50
 • Data przejścia do archiwum: środa, 11 wrz 2019 07:57
Linki