Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

 

          Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 515/LVI/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 czerwca 2018 r., zmienioną Uchwałą Nr 530/LVIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 18 marca 2019 r. do 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w godzinach od 10:00 do 14:00, w pokoju nr 207 projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Projekt zmiany Studium i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego www.lomza.pl/bip/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się 29 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, o godzinie 10:00 - sala konferencyjna Urzędu.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium, może wnieść uwagi.

 

Uwagi do Prezydenta należy składać na piśmie* z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Łomża.

 * Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym..

           

                                                                                                                                                Prezydent Miasta Łomża

 

 Pliki do pobrania:

../bip/index.php?wiad=16298

 

  • Data powstania: Data powstania: wtorek, 5 mar 2019 14:02
  • Data opublikowania: środa, 6 mar 2019 08:46
  • Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 maj 2019 11:45
Linki