Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany pozwolenia na budowę pawilonu handlowo – usługowego wraz z pomieszczeniami biurowo – socjalno – technicznymi, zagospodarowaniem terenu, na działce nr 23131/2 położonej przy Al. Legionów w Łomży.

         Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31.10.2018 r. została wydanadecyzja nr 295/18 zmieniająca decyzję Prezydenta Miasta Łomża Nr 20/15 z dnia 03.02.2015 r., zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę Danielowi Bałdydze, zam. 07-437 Łyse, ul. Krótka 1, pawilonu handlowo – usługowego wraz z pomieszczeniami biurowo – socjalno – technicznymi, zagospodarowaniem terenu w tym: instalacjami: c.o, wod. – kan, gazową, elektroenergetyczną, kanalizacją deszczową, obsługą komunikacyjną wraz z miejscami  parkingowymi i oświetleniem terenu oraz pylonem reklamowym, na działce nr 23131/2,  położonej przy Al. Legionów w Łomży, zmieniona decyzją Prezydenta Miasta Łomża nr 234/17 z dnia 22.09.2017 r. w części dotyczącej zaprojektowania zamiast dwóch budynków handlowo-usługowych trzech budynków handlowo-usługowych z trzema parkingami, urządzeniem reklamowym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, następnie zmieniona decyzją Prezydenta Miasta Łomża nr 74/18 z dnia 17.04.2018 r. w zakresie zagospodarowania terenu polegającej na:

 • wprowadzeniu trzeciego budynku handlowo-usługowego;
 • wprowadzeniu trzeciego parkingu dla trzeciego budynku i zmianę układu pozostałych dwóch parkingów;
 • zmianie powierzchni elementów zagospodarowania terenu takich jak: chodniki, przejazdy i parkingi, powierzchni biologicznie czynnej;
 • zmianie lokalizacji wiaty wózkowej oraz jej powierzchni na parkingu nr 1;
 • zmianie na fragmencie zewnętrznej instalacji elektrycznej;
 • zmianie na fragmencie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej;
 • zmianie zewnętrznej instalacji wodociągowej polegającą na dodaniu instalacji do podlewania zieleni.

Obecna zmiana dotyczy projektu zagospodarowania terenu i polega na:

 • zmianie lokalizacji wiaty na wózki wraz ze zmianą układu miejsc parkingowych (dodanie 1 miejsca parkingowego);
 • zmianie wysepek zielonych na parkingu na nawierzchnię z asfaltu;
 • zmianie trasy zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz zmianie lokalizacji zbiorników retencyjnych;
 • zmianie trasy zewnętrznej instalacji elektrycznej w związku ze zmianą lokalizacji zbiorników retencyjnych;
 • likwidacji wyspy zielonej i dodaniu 2 miejsc parkingowych;
 • usunięciu drzewa;
 • zmianie lokalizacji miejsc postojowych dla rodziny z miejscami dla niepełnosprawnych;
 • zmianie krawężnika przy chodniku na krawężnik wtopiony;
 • zmianie lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych;
 • dodaniu zewnętrznej rozdzielni niskiego napięcia RZ1;
 • rezygnacji z 2 słupów oświetleniowych na rzecz umieszczenia 2 lamp na elewacji budynku;
 • zmianie ilości wszystkich typów miejsc postojowych: zwykłych, dla niepełnosprawnych  i dla rodzin;
 • powiększeniu miejsc składowania odpadów;
 • zmianie bilansu terenu.

         Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

         Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.          

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

          Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

          Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

 • Data powstania: Data powstania: środa, 31 paź 2018 12:34
 • Data opublikowania: środa, 31 paź 2018 12:42
 • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 gru 2018 08:53
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 240 razy
Linki