Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany pozwolenia na budowę budynków handlowo-usługowych z trzema parkingami, urządzeniem reklamowym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr 23131/2, położonej przy Al. Legionów w Łomży.

         Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ) zawiadamiam, że na wniosek Daniela Bałdygi, zam. 07-437 Łyse, ul. Krótka 1z dnia 02.10.2018 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża Nr 20/15 z dnia 03.02.2015 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Danielowi Bałdydze, zam. 07-437 Łyse, ul. Krótka 1, pawilonu handlowo – usługowego wraz z pomieszczeniami biurowo –   socjalno – technicznymi, zagospodarowaniem terenu w tym: instalacjami: c.o, wod. – kan, gazową, elektroenergetyczną, kanalizacją deszczową, obsługą komunikacyjną wraz z miejscami parkingowymi i oświetleniem terenu oraz pylonem reklamowym, na działce nr 23131/2, położonej przy Al. Legionów w Łomży, zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Łomża nr 234/17 z dnia 22.09.2017 r., w części dotyczącej zaprojektowania zamiast dwóch budynków handlowo-usługowych trzech budynków handlowo-usługowych z trzema parkingami, urządzeniem reklamowym i towarzyszącą infrastrukturą techniczną, następnie zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Łomża nr 74/18 z dnia 17.04.2018r. w zakresie zmiany zagospodarowania terenu polegające na:

 • wprowadzeniu trzeciego budynku handlowo-usługowego;
 • wprowadzeniu trzeciego parkingu dla trzeciego budynku i zmianę układu pozostałych dwóch parkingów;
 • zmianie powierzchni elementów zagospodarowania terenu takich jak: chodniki, przejazdy i parkingi, powierzchni biologicznie czynnej;
 • zmianie lokalizacji wiaty wózkowej oraz jej powierzchni na parkingu nr 1;
 • zmianie na fragmencie zewnętrznej instalacji elektrycznej;
 • zmianie na fragmencie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej;
 • zmianie zewnętrznej instalacji wodociągowej polegającą na dodaniu instalacji do podlewania zieleni.

Obecna zmiana dotyczy projektu zagospodarowania terenu i polega na:

 • zmianie lokalizacji wiaty na wózki wraz ze zmianą układu miejsc parkingowych (dodanie 1 miejsca parkingowego);
 • zmianie wysepek zielonych na parkingu na nawierzchnię z asfaltu;
 • zmianie trasy zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz zmianie lokalizacji zbiorników retencyjnych;
 • zmianie trasy zewnętrznej instalacji elektrycznej w związku ze zmianą lokalizacji zbiorników retencyjnych;
 • likwidacji wyspy zielonej i dodanie 2 miejsc parkingowych;
 • usunięciu drzewa;
 • zmianie lokalizacji miejsc postojowych dla rodziny z miejscami dla niepełnosprawnych;
 • zmianie krawężnika przy chodniku na krawężnik wtopiony;
 • zmianie lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych;
 • dodaniu zewnętrznej rozdzielni niskiego napięcia RZ1;
 • rezygnacji z 2 słupów oświetleniowych na rzecz umieszczenia 2 lamp na elewacji budynku;
 • zmianie ilości wszystkich typów miejsc postojowych/: zwykłych, dla niepełnosprawnych i dla rodzin;
 • powiększeniu miejsc składowania odpadów;
 • zmianie bilansu terenu.

        Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

 

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 9 paź 2018 09:58
 • Data opublikowania: wtorek, 9 paź 2018 10:08
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lis 2018 12:01
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 230 razy
Linki