Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji nr 3/D/18 z dnia 29.06.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa i rozbudowa ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

          Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża właściwego zarządcy drogi z dnia 17.09.2018 r.- została wydana decyzja Nr BUD.6740.9.3.2018 z dnia 28.09.2018 r. zmieniająca decyzję nr 3/D/18 z dnia 29.06.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:budowa i rozbudowa ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną” od ul. Bursztynowej do skrzyżowania z ulicą Sybiraków w Łomżyw zakresie dotyczącym podziału działek oznaczonych nr: 12294/3 o pow. 0,5893 ha, 12295/1 o pow. 0,1775 ha i 12297/9 o pow. 0,2861 ha, stanowiących własność DEVELOPMENT SPÓŁKA JAWNA Zacharzewski i Skowroński    z siedzibą przy ul. por. Łagody 4c/III, 18-400 Łomża i przejęcia wyodrębnionych z nich działek łącznej pow. 0,0402 ha pod projektowany pas drogowy ul. Szmaragdowej w Łomży.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

          Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

          Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 8 paź 2018 14:35
  • Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2018 14:41
  • Data przejścia do archiwum: piątek, 9 lis 2018 10:37
  • Wytwarzający informację: Prezydent Miasta mgr Mariusz Chrzanowski
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 236 razy
Linki