Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Łomża

Łomża, dnia 8 października 2018 roku          

WGK.6225.3.2018.MM                                                                    

 Z A W I A D O M I E N I E

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

                              Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się

że na wniosek Styropian Plus Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany podmiotu prowadzącego instalację emitującą zanieczyszczenia do atmosfery z produkcji płyt styropianowych zlokalizowaną przy Al. Piłsudskiego 113 w Łomży.

                             Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami)

w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zainteresowane strony mogą, przed wydaniem decyzji, zapoznać się i wypowiedzieć co do całości zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Miejskim
w Łomży, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Stary Rynek 14, pokój Nr 103 Referat Ochrony Środowiska.          

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały poprzez wydanie stosownej decyzji.

 -BIP

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 8 paź 2018 09:38
  • Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2018 09:44
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 paź 2018 10:46
Linki