Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

Prezydent Miasta Łomża

Łomża, dnia 27 września 2018 roku

         WGK.6225.2.2018.MM                                                                    

  Z A W I A D O M I E N I E

 o wszczęciu postępowania administracyjnego

                              Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami)

zawiadamia się

że na wniosek UniGlass Polska Sp. z o.o. Łomża wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji technologicznej, zlokalizowanej przy ul. Mała Kraska 11A w Łomży.

                              Z przedłożoną dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Stary Rynek 14, pokój Nr 103. W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia złożyć można uzasadnione uwagi i wnioski w powyższej sprawie w ww. miejscu.              

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2018 09:30
  • Data opublikowania: poniedziałek, 1 paź 2018 09:35
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 paź 2018 10:46
Linki