Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Łomża o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Łomża o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską Łomży Uchwały Nr 515/LVI/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża, zmienionej następnie Uchwałą Nr 530/LVIII/18 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 sierpnia 2018 r. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. W ramach opracowania zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego dokumentu.Wnioski należy składać na piśmie* w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, w terminie 21 dni od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiotwniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Łomża w tracie sporządzania projektu zmiany Studium.

 

* Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1)    opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)    opatrzone podpisem zaufanym.

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2018 08:35
  • Data opublikowania: poniedziałek, 1 paź 2018 08:44
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 paź 2018 07:54
Linki