Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa i rozbudowa ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”.

         Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 25.04.2018 r.- została wydana decyzja Nr 3/D/18 z dnia 29.06.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa i rozbudowa ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną”,

w zakresie robót budowlanych obejmujących;

 • budowę ul. Szmaragdowej z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni klasy D (jezdnia o przekroju 1x2) KR2, jezdnia o długości osi 492,34 m,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Szmaragdowej z ul. Sybiraków,
 • budowę nawierzchni chodników,
 • budowę nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • zieleńce,
 • budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
 • przebudowę sieci wodociągowej z przebudową węzła hydrantowego,
 • przebudowę sieci gazowej z przebudową przyłączy gazowych
 • budowę nowej sieci oświetlenia drogowego.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

Jednostka ewidencyjna: Łomża Obręb 0001;

 • działka usytuowania drogi i w całości przewidziana pod pas drogowy (ul. Szmaragdowej) – 12292/3
 • działki przeznaczone do podziału pod projektowaną drogę: 12298/6, 12297/2, 12297/9, 12296/3, 12295/1, 12294/4, 12293/16, 12293/10, 12293/9, 12294/5, 12294/3 (przewidziane do podziału),

oraz działkach poza pasem drogowym ul. Szmaragdowej czasowo zajętych:

 • działki usytuowania dróg innej kategorii: 12264/3, 12577/2, 12285/7.

Z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 • działki nr 12297/9 na działkę nr 12297/20 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12297/21 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12294/3 na działkę nr 12294/6 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12294/7 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12297/2 na działkę nr 12297/18 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12297/19 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12293/16 na działkę nr 12293/21 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12293/22 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12294/4 na działkę nr 12294/8 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12294/9 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12293/9 na działkę nr 12293/17 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12293/18 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12293/10 na działkę nr 12293/19 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12293/20 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12296/3 na działkę nr 12296/6 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12296/7 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12294/5 na działkę nr 12294/10 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12294/11 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12295/1 na działkę nr 12295/3 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12295/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 12298/6 na działkę nr 12298/16 (pod projektowaną inwestycję) i działkę nr 12298/17 (pozostającą poza pasem drogowym).

           Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

        Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

        Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

        Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

        Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 3 lip 2018 12:18
 • Data opublikowania: wtorek, 3 lip 2018 12:36
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 3 sie 2018 11:21
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 282 razy
Linki