Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowanie administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr 330/17 z dnia 29.12.2017 r. na rozbudowę instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży.

         Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o. o., ul. Kopernika 9A, 18-400 Łomżaz dnia 15.06.2018 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr 330/17 z dnia 29.12.2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, usytuowanej na działkach nr 30602/1 i 30409/22 przy ul. Ciepłej 16 w Łomży.

            Zmiana dotyczy technologii wraz z budynkami, budowlami, infrastrukturą techniczną oraz komunikacji wewnętrznej polegającej na budowie podajnika biomasy wraz z estakadą, budowie placu składowego częściowo zadaszonego i dróg wewnętrznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i z zagospodarowaniem ternu oraz przebudowie istniejącego budynku kotłowni dla potrzeb zainstalowania urządzenia budowlanego w postaci kotła wodnego oraz budowie budynku kotłowni z zamontowanym kotłem parowym i częścią socjalno-biurową.

            Powyższe zmiany projektu budowalnego obejmują dwa etapy inwestycji:

I etap inwestycji: „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa”,

II etap inwestycji „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

 

 

  • Data powstania: Data powstania: piątek, 22 cze 2018 14:08
  • Data opublikowania: piątek, 22 cze 2018 14:15
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lip 2018 07:38
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 264 razy
Linki