Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wszczętego postępowania administracyjnego na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B ul. Giełczyńskiej w Łomży na odcinku od ronda H. Bielickiej do ul. Senatorskiej wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu”.

Na podstawie art. 11d ust. 5 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496) zawiadamia się, że na wniosek Prezydenta Miasta Łomża z dnia 28.05.2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B ul. Giełczyńskiej w Łomży na odcinku od ronda H. Bielickiej do ul. Senatorskiej wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu”.

W zakresie robót budowlanych obejmujących;

 • budowę nawierzchni jezdni ul. Giełczyńskiej,
 • budowę chodników dla pieszych,
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego,
 • budowę zatoki autobusowej,
 • budowę wysp dzielących/azyli dla pieszych,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę zatoki postojowej,
 • przebudowę zatoki postojowej,
 • przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej NN i SN,
 • przebudowę sieci wodociągowej,
 • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
 • budowę kanału technologicznego.

Inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych:

10546, 10656/3 (powstała z podziału działki nr 10656/2), 10651/6 (powstała z podziału działki 10651/1), 10646/1 (powstała z podziału działki nr 10646), 10645/1 (powstała z podziału działki 10645), 10644/1 (powstałej z podziału działki 10644) – pas drogowy ul. Giełczyńskiej - z obrębu Nr 0001, jedn. ew. 206201_1 m. Łomża

oraz działkach poza pasem drogowym ul. Giełczyńskiej czasowo zajętych, z których korzystania będzie ograniczone:

 • 10424 – pod przebudowę pasa drogowego ulicy pl. Stary Rynek, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej,
 • 10393 – przebudowę pasa drogowego ul. Giełczyńskiej, budowę kanału technologicznego,
 • 10547 – przebudowę pasa drogowego ul. Senatorskiej, przebudowę sieci elektroenergetycznej, regulację wpustów kanalizacji deszczowej, wykonanie nakładki i połączenia nawierzchni ul. Giełczyńskiej z ul. Senarorską,
 • 12564 – przebudowę pasa drogowego ul. Dwornej, usuniecie istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego,
 • 10498 – przebudowę pasa drogowego ul. Dwornej, przebudowę linii elektroenergetycznej,
 • 11107/5 – budowę kanału deszczowego, podłączenie nowoprojektowanego kanału do istniejącej studni kanalizacji deszczowej znajdującej się na rondzie H. Bielickiej.

Z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości:

 • działki nr 10656/2 na działkę nr 10656/3 (pod projektowana inwestycję) i działkę nr 10656/4 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10651/1 na działkę nr 10651/5 (pod projektowana inwestycję) i działkę nr 10651/6 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10646 na działkę nr 10646/1 (pod projektowana inwestycję) i działkę nr 10646/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10645 na działkę nr 10645/1 (pod projektowana inwestycję) i działkę nr 10645/2 (pozostającą poza pasem drogowym),
 • działki nr 10644 na działkę nr 10644/1 (pod projektowana inwestycję) i działkę nr 10644/2 (pozostającą poza pasem drogowym).

            Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

            Informuję, że w terminie 14 dni po opublikowaniu niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14 pok. 204 ze zgromadzonym materiałem oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski – stosownie do art. 10 ust. 1 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.).

            Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Prezydenta Miasta Łomża.

           W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu (art. 41 § 1, 2 kpa).

 

 • Data powstania: Data powstania: wtorek, 12 cze 2018 14:52
 • Data opublikowania: wtorek, 12 cze 2018 14:58
 • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 9 lip 2018 12:04
 • Wytwarzający informację: Prezedent Miasta Łomża mgr Mariusz Chrzanowski
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 275 razy
Linki