Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

                                                                                                                                                                                       Łomża 2018-06-04

WGK.6220.10.2018.MB

 

                                                                                                   OBWIESZCZENIE

 

              

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257, ze zm.), w myśl art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017.1405, ze zm.)

                                                                                                zawiadamia się, że

na wniosek: OSI POLAND FOODWORKS Sp. z o.o. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zakładu produkcyjnego wraz z instalacją do uboju bydła o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę oraz instalacji do obróbki i przetwórstwa produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę.

Inwestycja planowana jest przy ul. Ciepłej na działce nr 31323 w Łomży. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i wydania wnioskowanej decyzji jest Prezydent Miasta Łomża.

Ze złożonym wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Łomży ul. Stary Rynek 14 - Referat Ochrony Środowiska, pok. 103 (tel. 086-215-67-92) i złożyć uwagi lub wyjaśnienia.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… Prezydent Miasta Łomża wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i do Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Ostrołęce o opinie dotyczące potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Informuje się, ze obwieszczenie niniejsze podano do wiadomości stronom postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu w dniu 04.06.2018 r.  

 

Otrzymują strony postępowania przez strony internetowe Urzędu (BIP)

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 4 cze 2018 15:22
  • Data opublikowania: poniedziałek, 4 cze 2018 15:28
  • Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 cze 2018 07:29
  • Wytwarzający informację: Andrzej Karwowski
  • Opublikował(a): Borawska Maria
  • Zaakceptował(a): Borawska Maria
  • Artykuł był czytany: 300 razy
Linki