Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy wydanej decyzja na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Aleja Legionów II” położonej w rejonie ulic: Al. Legionów i Szosa do Mężenina w Łomży.

          Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 21.05.2018 r. została wydanadecyzja nr 104/18 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowęBASTECOR Sp.z o.o. w Warszawie, ul. Włodarzewska 4/9, 00-384 Warszawa, elektrowni fotowoltaicznej „Aleja Legionów II”  o mocy 0,999 MW złożonej z 3632 wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą i instalacji elektroenergetycznych kablowych typu DC     i AC, na części działki nr: 40455, położonej w rejonie ulic: Al. Legionów i Szosa do Mężenina w Łomży.

         Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Biurze d/s Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, w terminie 14dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży.

         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża, w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.              

            Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

            Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

  • Data powstania: Data powstania: środa, 23 maj 2018 14:41
  • Data opublikowania: środa, 23 maj 2018 14:53
  • Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 cze 2018 07:44
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 287 razy
Linki