Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

zaproszenie na sesję LIII

Uprzejmie informuję, że dnia 25 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 /środa/ w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 rozpoczną się obrady LIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z obrad LII zwyczajnej sesji.

 

 1. Informacja o pracy Prezydenta w miesiącu marcu 2018 r.

 

 1. Składanie interpelacji i zapytań.

 

 1. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w mieście oraz działaniach podejmowanych przez miasto i Urząd Pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. Bezrobocie wśród osób młodych i osób niepełnosprawnych na terenie miasta /druk nr 840/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 

 1. Analiza funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej (MPWiK) oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w wodę. Zatwierdzenie wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomży na lata 2018 – 2022/druk nr 845, 845A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 

 1. Analiza funkcjonowania MPK/druk nr 848/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 

 1. Analiza funkcjonowania MPGKiM/druk nr 849/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 

 1. Podjęcie uchwał:

 

a)    w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2018 -2031 /druk nr 852, 852A/

b)    w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2018 /druk nr 853, 853A/ - wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej) /druk nr 842, 842A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża rejon ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego /druk nr 843, 843A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Łomża /druk nr 833, 833A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Łomży, przy ul. Poznańskiej, stanowiącej własność Miasta Łomża /druk nr 847, 847A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, na cele sakralne /druk nr 846, 846A/- wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XXI/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomża na lata 2016-2021” /druk nr 836, 836A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 15. Podjęcie uchwały w sprawie finansowania zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku /druk nr 841, 841A/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 214/XXVII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych /druk nr 837, 837A/ - wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /druk nr 844, 844A/

 18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok /druk nr 838/ -wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 19. Informacja Prezydenta miasta o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Łomży /druk nr 839/ - wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Rodziny

 20. Analiza stanu przygotowania do głównych obchodów jubileuszu 600 – lecia nadania Łomży    praw miejskich /druk nr 851/ -wiodąca Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 21. Odpowiedź na interpelacje i zapytania.

 22. Zajęcie stanowiska w sprawie pism skierowanych do Rady.

 23. Sprawy różne.

 

            Informując o powyższym proszę o wzięcie udziału w obradach.

Nadmieniam, że protokół z obrad LII sesji Rady Miejskiej Łomży jest do wglądu Państwa Radnych w Biurze Rady.

 

 

                                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                                  Rady Miejskiej Łomży

 

                                                                                                             Wiesław Tadeusz Grzymała

 

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 16 kwi 2018 08:17
 • Data opublikowania: poniedziałek, 16 kwi 2018 08:31
 • Data edycji: poniedziałek, 16 kwi 2018 13:44
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2018 10:28
Linki