Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy budowy ulicy Kolejowej z połączeniem z ul. Towarową w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz rozbiórką części hali magazynowej”.

        Na podstawie art. 11f ust. 3 - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 z późn. zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Łomża z dnia 09.02.2018 r.- została wydana decyzja Nr 2/D/18 z dnia 04.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:„budowa ulicy Kolejowej z połączeniem z ul. Towarową w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz rozbiórką części hali magazynowej” na odcinku pomiędzy ul. Sikorskiego (w ciągu drogi krajowej nr 63) i ul. Towarową (droga gminna nr 101179B).

 

Zakres robót budowlanych obejmuje;  • budowę ulicy wraz z połączeniem do ul. Towarowej,

 

  • budowę skrzyżowania typu rondo,

 

  • budowę zatok autobusowych,

 

  • budowę chodników dla pieszych,

 

  • budowę ciągu pieszo – rowerowego,

 

  • przebudowę i budowę zjazdów,

 

  • budowę kanalizacji deszczowej,

 

  • budowę linii oświetlenia ulicznego,

 

  • budowę kanału technologicznego,

 

  • rozbiórkę części hali magazynowej i odbudowę ścian konstrukcyjnych,

 

  • przebudowę istniejących sieci w zakresie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego,

 

  • zapewnienie rezerwy trasy kanału ciepłowniczego,

 

  • zapewnienie rezerwy trasy gazociągu,

 

  • zapewnienie rezerwy trasy kabla energetycznego średniego napięcia,

 

  • zezwolenie na wycinkę drzew kolidujących z planowana inwestycją,zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości;  • działki nr 22892 na działki nr 22892/1 i 22892/2,

 

  • działki nr 22893/27 na działki nr 22893/44 i 22893/45,

 

  • działki nr 22893/29 na działki nr 22893/46 i 22893/47,

 

  • działki nr 22893/30 na działki nr 22893/48 i 22893/49,

 

  • działki nr 23659/9 na działki nr 23659/20, 23659/19 i 23659/21,

 

  • działki nr 23659/10 na działki nr 23659/23, 23659/22 i       23659/24,

 

  • działki nr 23659/16 na działki nr 23659/25 i 23659/26,

 

  • działki nr 23876 na działki nr 23876/1 i 23876/2,

 

  • działki nr 23877 na działki nr 23877/1 i 23877/2,

 

  • działki nr 23878 na działki nr 23878/1 i 23878/2,

 

  • działki nr 23903 na działki nr 23903/1 i 23903/2.Inwestycja projektowana jest w obrębie 0002 Łomża 2, jednostka ewidencyjna 206201_1 na działkach o numerach ewidencyjnych:

 

-  istniejący pas drogowy, dz. nr : 22893/15, 22893/28, 22969/1, 23880, 23881, 23663/8,

 

- 22892/1, 22893/44, 22893/46, 22893/48, 23659/20, 23659/23, 23659/25, 23876/1, 23877/1, 23878/1, 23903/1 – powstałych w wyniku podziału nieruchomości j.w.

 

oraz działkach poza pasem drogowym, przeznaczonych do czasowego zajęcia nr:

 

- 22431/29 – pas drogowy ul. Sikorskiego – budowa połączenia z istniejącym wlotem ul. Kolejowej, budowa odcinka kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącego kanału deszczowego w ul. Sikorskiego, budowa odcinka kanału technologicznego, budowa odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,

 

- 23663/8 – pas drogowy ul. Towarowej – budowa odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,

 

- 23663/11 – budowa odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,

 

- 23663/12 – budowa odcinka linii oświetleniowej z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej,

 

- 22892/2 (po podziale 22892) – podłączenie przebudowywanej energetycznej linii kablowej do stacji transformatorowej.

 

           Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pok. 204.

 

         Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

         Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Natomiast w myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

        Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, zgodnie z art. 130 § 4 ww. ustawy.

 

        Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Łomży oraz w prasie lokalnej.

 • Data powstania: Data powstania: środa, 4 kwi 2018 15:00
 • Data opublikowania: środa, 4 kwi 2018 15:09
 • Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2018 10:28
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 324 razy
Linki