Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża nr 20/15 z dnia 03.02.2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę pawilonu handlowo – usługowego wraz z pomieszczeniami biurowo – socjalno – technicznymi i zagospodarowaniem terenu na działce nr 23131/2 przy Al. Legionów w Łomży

         Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Daniela Bałdygi, zam. 07-437 Łyse, ul. Krótka 1z dnia 21.03.2018 r., wszczęto postępowanie administracyjnew sprawie C w tym: instalacjami: c.o, wod. – kan., gazową, elektroenergetyczną, kanalizacją deszczową, obsługą komunikacyjną wraz z miejscami parkingowymi i oświetleniem terenu oraz pylonem reklamowym, na działce nr 23131/2, położonej przy Al. Legionów w Łomży, zmienionej decyzją Prezydenta Miasta Łomża nr 234/17 z dnia 22.09.2017 r. w części dotyczącejzmiany zakresu inwestycji polegającej na zaprojektowaniu dwóch budynków handlowo-usługowych z parkingami, urządzeniem reklamowym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Obecna zmiana dotyczy  zaprojektowania zamiast dwóch budynków handlowo-usługowych trzech budynków handlowo-usługowych z trzema parkingami, urządzeniem reklamowym i towarzysząca infrastrukturą techniczną oraz wprowadza zmiany zagospodarowania terenu polegające na:

 • wprowadzeniu trzeciego budynku handlowo-usługowego;
 • wprowadzeniu trzeciego parkingu dla trzeciego budynku i zmianę układu pozostałych dwóch  parkingów;
 • zmianie powierzchni elementów zagospodarowania terenu takich jak: chodniki, przejazdy i parkingi, powierzchni biologicznie czynnej;
 • zmianie lokalizacji wiaty wózkowej oraz jej powierzchni na parkingu nr 1;
 • zmianie na fragmencie zewnętrznej instalacji elektrycznej;
 • zmianie na fragmencie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej;
 • zmianie zewnętrznej instalacji wodociągowej polegającą na dodaniu instalacji do podlewania zieleni.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

                                                                                                    

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1)     nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1,

2)     postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 26 mar 2018 14:45
 • Data opublikowania: poniedziałek, 26 mar 2018 14:56
 • Data przejścia do archiwum: środa, 18 kwi 2018 08:19
 • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
 • Opublikował(a): Żelachowska Anna
 • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
 • Artykuł był czytany: 314 razy
Linki