Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dotyczy zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łomża, Nr 311/17 z dnia 13.12. 2017 r., udzielającej pozwolenia na przebudowę i rozbudowę budynku produkcyjnego EDPOL Food & Innovation Spółki z o.o. przy ul. Nowogrodzka 155A w Łomży.

           Na podstawie art. 33 ust. 1 – w związku z art. 72 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późniejszymi zmianami ) i art. 28 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) zawiadamiam, że na wniosek EDPOL Food & Innovation Spółki z o.o. w Łomży, ul. Nowogrodzka 155A, z dnia 21.03.2018 r., wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji  Prezydenta Miasta Łomża, Nr 311/17 z dnia 13.12. 2017 r., udzielającej pozwolenia na przebudowę i rozbudowę budynku produkcyjnego wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej, usytuowanego na działce nr 20251/9 przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży – w zakresie: zastosowania w pomieszczeniach produkcyjnych wyłącznie oświetlenia światłem sztucznym, częściowego obniżenia sufitów podwieszonych oraz likwidacji części okien w elewacji.

            Informuję, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, iż strony mogą zapoznać się z wyżej wymienionym wnioskiem i dokumentacją sprawy w Biurze ds. Budownictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pok. 204, gdzie mogą składać ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w urzędzie, na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Łomży.

      

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:                         

1)    nie załatwiono spray w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1,

2)    postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

  • Data powstania: Data powstania: poniedziałek, 26 mar 2018 14:36
  • Data opublikowania: poniedziałek, 26 mar 2018 14:44
  • Data przejścia do archiwum: środa, 18 kwi 2018 08:19
  • Wytwarzający informację: z up. Prezydenta Miasta mgr Andrzej Garlicki Zastępca Prezydenta Miasta
  • Opublikował(a): Żelachowska Anna
  • Zaakceptował(a): Żelachowska Anna
  • Artykuł był czytany: 273 razy
Linki